vår 2017

HEL-3150 Ulike utviklingstrekk i helsepolitikk og helsetjenesten - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som har studierett ved Master i helsefag og Master i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet retter fokus mot dagens helsepolitikk og hvilken betydning denne får for utøvelse og organisering av helsefaglige profesjoners arbeid, for brukernes rettigheter og plikter, for fordeling og tilgjengelighet av helsetjenester i befolkningen. I undervisningen blir det trukket linjer til de andre emnene i studieprogrammet. Dette for å forklare sammenhenger mellom helsepolitikk og kunnskapsdannelse i helsefagene, fagtradisjoner og kunnskapsformer.

 

Hva lærer du

Studentene skal etter bestått emne kunne:
  • identifisere og diskutere vesentlige trekk ved dagens helsepolitikk
  • beskrive og kritisk diskutere sammenhenger mellom helsepolitikk, helsefaglig profesjonsutøvelse og brukeres posisjon
  • drøfte konsekvenser av helsepolitikk for kunnskapsdannelse i helsefagene, faglige tradisjoner og kunnskapsformer
  • beskrive ulike helsepolitiske modeller
  • anvende ferdigheter og kompetanse fra tidligere emner i diskusjonene
  • selvstendig fortsette egen kompetanseutvikling om tema
  • anvende ferdigheter som er tilegnet i emnet i diskusjoner med kollegaer, ledere og allmennheten om konsekvenser av helsepolitikken.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og eksamensforberedelse i gruppe. I et oppgaveseminar skal studentene kunne identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.

Eksamen

Emnet avsluttes med et seminar ut fra en gitt oppgavetekst som studentene skal presentere og problematisere. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for gjennomføring av seminarframlegget.

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått.
Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske Universitet.

Timeplan

Pensum

Pensum er på ca 600 sider.