vår 2017

HEL-3140 Faglig fordypning i sykepleie - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til og har studierett på mastergradsprogrammet i helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

 

Innhold

Sykepleie har lange tradisjoner som kunnskapsfelt og moralsk praksis. Emnet tar opp til diskusjon fagtradisjonen i historisk perspektiv og ut fra grunnleggende spørsmål knyttet til fagets egenart. Sykepleie blir diskutert som en praksis som handler om å ta vare på og følge med mennesker gjennom usikre livsfaser, der faglig fokus på ulike måter er rettet mot å holde liv og håp oppe. Ut fra denne forståelsen vektlegges noen sentrale områder. I emnet belyses og drøftes hva det å være syk kan innebære for den enkelte. En diskuterer fenomener av betydning for det å gjennomleve lidelse og sykdom. Videre vektlegges relasjoners betydning i pleien, med de etiske implikasjoner ansvar for mennesker i en sårbar fase av livet vil innebære. Kontinuitet og oppfølging i pleien drøftes og relateres til handlingsformer, dokumentasjon og organisasjon. Kjerneområder i faget og praksisnære problemstillinger drøftes i lys av sentrale begreper, samt ut fra perspektiver introdusert i tidligere emner. Emnet skal også legge grunnlaget for å se faglige utfordringer i sammenheng med pågående debatter i helsetjenesten. Dette emnet vil også kunne velges av radiograf- og vernepleiestudenter ved flerfaglig studieretning, da det ikke finnes egne fagfordypningsemner for disse studentgruppene.

Hva lærer du

Studentene skal etter bestått emne kunne:

  • beskrive sentrale trekk i den historiske utviklingen i sykepleiefaget nasjonalt og internasjonalt
  • redegjøre for fagforståelse hos sentrale sykepleieteoretikere av i dag
  • beskrive og kritisk drøfte grunnleggende begreper i sykepleien som omsorg, ansvar, forløp og kontinuitet - på individ og samfunnsnivå
  • gjøre rede for etiske teorier og kritisk diskutere deres relevans i sykepleiefaget
  • redegjøre for sentrale debatter og utfordringer i sykepleiefaget - nasjonalt og internasjonalt
  • diskutere teoretiske perspektiv fra emnet i forhold til utfordringer i sykepleiens praksisfelt på en selvstendig måte
  • kritisk analysere praksis, forskning og teoriutvikling i eget fag
  • utlede og kommunisere om faglige problemstillinger ut fra praksis, teorigrunnlag og forskning på sykepleiens fagområde
  • utvikle og begrunne relevant(e) forskningsspørsmål for eget prosjekt
  • redegjøre for egen sykepleiefaglig posisjon, velge egnet metodisk tilnærming for å svare på valgt(e) forskningsspørsmål og begrunne valg vitenskapsteoretisk og metodologisk i utforming av egen prosjektbeskrivelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, litteraturseminarer og masterseminar. Til masterseminaret skal studentene bearbeide og identifisere en fruktbar problemstilling for egen masteroppgave på bakgrunn av teori/forskning på området.

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen i form av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for oppgaven. Oppgaven bedømmes av en intern og en ekstern sensor.

Prosjektbeskrivelsen vurderes til bestått / ikke bestått.

 

Arbeidskrav:
Aktiv deltakelse i litteraturseminar og masteroppgaveseminar er obligatorisk og godkjennes av faglærer. Dette innebærer at studentene deltar aktivt med eget fremlegg og innspill i gjennomføringen av seminarene. Det kreves minst 75 % deltakelse. Ved ikke godkjent gjennomførelse må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres og godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.
Studentene leverer en mappe med de skriftlige arbeidene som har vært tema på de forutgående masteroppgaveseminarene til oppstart av emnet. Mappen må være godkjent av emneansvarlig før studenten får oppnevnt veileder til arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

 

Ved ikke bestått tilbys det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Timeplan

Pensum

Pensum er på ca 600 sider.