vår 2017

ITE1835 Elektrisitetslære - 10 stp

Sist endret: 29.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198.

Emnet er ikke nettbasert for Y-veistudenter

Forkunnskapskrav I forbindelse med DC-kretser forventes grunnleggende kunnskaper om:

spenning, strøm og resistans ohms lov og kirchoffslover seriekretser og parallellkretser

Innhold

Innhold

DC-kretser:

 • serie-parallelle kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, bronettverk og stjerne-trekanttransformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • kondensator: virkemåte og transientanalyse
 • spole: virkemåte og transientanalyse
 • magnetiske kretser

AC-kretser:

 • sinusformede signaler
 • visere og grunnleggende størrelser
 • serie og parallelle ac-kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, brunettverk og stjerne-trekant transformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • effekt
 • resonanskretser

Hva lærer du

Læringsutbytte

Studentene som har fullført ITE 1835 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

 • forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. Dette inkluderer også analysemetoder og nettverksteoremer
 • forklare til prinsippene for magnetiske kretser og prinsippene for resonanskretser

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • beregne strømmer, spenninger og effekter i parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. Innen for dette inngår også bestemte analysemetoder og nettverksteoremer.
 • anvende prinsippene for magnetiske kretser og resonans i elektriske kretser
 • anvende måleinstrumenter og gjøre praktiske utførelser på laboratorier samt gi dokumentasjon av laboratoriearbeid i form av journal- og rapportskriving
 • anvende Pspice for beregning av strøm og spenninger i elektriske kretser

Undervisnings- og eksamensspråk

NORSK

Undervisning

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer.

Programvare

Pspice Orcad

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

 •  5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent
 • 4 av 5 regneøvinger må være godkjent

Vurdering

Eksamen (5 timer) med karakter A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Tilatte hjelpemidler: Valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Alta 12.06.2017
Skriftlig eksamen Narvik 12.06.2017
Skriftlig eksamen eksternt sted 12.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum

 • Boylestad, Robert L.:Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall. Fra og med kapitel 7 til og med kapitel 20.

Støttelitteratur

 • Dorf, Richard: Introduction to Electric Circuits, JohnWiley & Sons
 • Nilsson, James: Electric Circuits, Addison-Wesley
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Hilde Henriksen