vår 2017

ITE1835 Elektrisitetslære - 10 stp

Sist endret: 29.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198.

Emnet er ikke nettbasert for Y-veistudenter

Forkunnskapskrav I forbindelse med DC-kretser forventes grunnleggende kunnskaper om:

spenning, strøm og resistans ohms lov og kirchoffslover seriekretser og parallellkretser

Innhold

Innhold

DC-kretser:

 • serie-parallelle kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, bronettverk og stjerne-trekanttransformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • kondensator: virkemåte og transientanalyse
 • spole: virkemåte og transientanalyse
 • magnetiske kretser

AC-kretser:

 • sinusformede signaler
 • visere og grunnleggende størrelser
 • serie og parallelle ac-kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, brunettverk og stjerne-trekant transformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • effekt
 • resonanskretser

Hva lærer du

Læringsutbytte

Studentene som har fullført ITE 1835 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

 • forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. Dette inkluderer også analysemetoder og nettverksteoremer
 • forklare til prinsippene for magnetiske kretser og prinsippene for resonanskretser

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • beregne strømmer, spenninger og effekter i parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. Innen for dette inngår også bestemte analysemetoder og nettverksteoremer.
 • anvende prinsippene for magnetiske kretser og resonans i elektriske kretser
 • anvende måleinstrumenter og gjøre praktiske utførelser på laboratorier samt gi dokumentasjon av laboratoriearbeid i form av journal- og rapportskriving
 • anvende Pspice for beregning av strøm og spenninger i elektriske kretser

Undervisnings- og eksamensspråk

NORSK

Undervisning

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer.

Programvare

Pspice Orcad

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

 •  5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent
 • 4 av 5 regneøvinger må være godkjent

Vurdering

Eksamen (5 timer) med karakter A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Tilatte hjelpemidler: Valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Alta 12.06.2017;Skriftlig eksamen Narvik 12.06.2017;Skriftlig eksamen eksternt sted 12.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum

 • Boylestad, Robert L.:Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall. Fra og med kapitel 7 til og med kapitel 20.

Støttelitteratur

 • Dorf, Richard: Introduction to Electric Circuits, JohnWiley & Sons
 • Nilsson, James: Electric Circuits, Addison-Wesley
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Hilde Henriksen


Skip to main content