høst 2016

FSK-2008 Fangstteknologi i marint fiske - 10 stp

Sist endret: 09.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studentene må ha kjennskap til Excel og PowerPoint.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Det gis innføring på generelt nivå om virkemåten til de viktigste fiskeredskaper i norsk fiske. Valg av fiskemetode og dimensjonering av redskap må gjøres ut fra mange faglige hensyn, og anvendelse av teknologi gir nye muligheter for å videreutvikle og forbedre de konvensjonelle fiskeredskapene innenfor grensene for kostnadseffektive og rasjonelle driftsmønstre. Utfordringene innen næringa vil være å tilpasse moderne fiskeredskaper innenfor rammene av gjeldende regelverk, internasjonale anbefalinger og internasjonale konvensjoner. Generelle miljøhensyn, fiskeveleferd, kvalitetskrav, anvendelse til fangstbasert akvakultur og tilpassing av arbeidsforhold til optimale HMS standarder er også viktige faktorer for vårt moderne fiske og tilpassing av flåten. Selv om kurset i første rekke har fokus på marint fiske i Norge, så vil tematikk som tas opp i kurset også ha relevans for internasjonalt marint fiske og fiske i innsjøer.

Gjennom basiskunnskaper om fangstprinsippene, vil det bli gitt utfyllende informasjon om de enkelte redskapene i relasjon til oppdatert forskning fra inn- og utland med fokus på forståelse og utnyttelse av arts-spesifikke forskjeller i atferd og fangstbarhet. Det vil bli lagt spesiell vekt på forhold rundt ansvarlig fiske og bifangst i fiskeriene, hvordan selektiviteten til redskapene måles og det vil bli vist eksempler på teknikker som brukes og nye teknikker som kan implementeres. Bruk av akustiske instrumenter, bl.a. ekkolodd og sonar, får også spesiell oppmerksomhet gjennom trening med ekkointegrering og dataverktøy for å beregne biomasse.

Det gjennomføres tokt på forskningsfartøy med bruk av akustiske instrumenter, tilhørende dataverktøy og prøvetakingsinstrumenter for å kunne beregne arealtettheter av fisk og kvantifisere total biomasse. Opplegget om bord er identisk med hva som brukes internasjonalt for å innhente grunnlag for kvoteanbefalinger. Studentene får dermed førstehands kunnskap og trening i den type arbeid og dataregistrering som inngår i viktige økosystem-tokt. I tillegg gjøres det forsøk med selektivt trålredskap der redskapets seleksjonsevne skal beregnes. Studentene skriver fortløpende logg under toktet, er med på tolkning av fangstdata og elektroniske data og de skriver en toktrapport fra forsøkene.

Sikkerhetsopplæring: I forbindelse med og i forkant av obligatorisk tokt vil studentene få informasjon om UITs sikkerhetsrutiner og reglement under arbeid i felt og tokt. Studentene får tilgang til alle relevante dokumenter og bes sette seg inn i plikter og reglene før toktstart. I Fronter vil det ligge spesielle instruksjoner vedrørende rutiner, oppførsel og sikkerhet på tokt for dette emnet.

Før fartøyet forlater havn gis det spesifikk instruks i sikkerhetsrutinene om bord og hvilke prosedyrer som skal følges ved ulykker og studentene vises rundt i båten for å bli kjent med faresoner, møteplass i tilfelle kritisk situasjon, nødutganger, redningsmateriell og studentene øver bl.a. med overlevingsdrakt.

Hva lærer du

Fullført og bestått kurs skal gi studentene basiskunnskaper innen fiskeriteknologi med fokus på forvaltning og ansvarlig fiske og skal da kunne nå følgende målsettinger:

Kunnskap og forståelse: Kandidaten vil:

 • ha basiskunnskaper innen de viktigste fangstmetoder i norsk fiske
 • ha forståelse for prinsipper for forvaltning og ansvarlig fiske
 • ha kjennskap til artene, kvoter og fangst som danner grunnlag for verdiskaping
 • ha kjennskap til strukturen i fiskeflåten
 • ha kjennskap til teknologinivå og nivå av HMS innen norsk fiskeflåte
 • ha forståelse for metoder for utvikling og dokumentasjon av ansvarlig og selektivt fiske
 • ha kjennskap til metodikk innen hydroakustikk og ressurskartlegging for kvotegrunnlag

Ferdigheter: Kandidaten vil

 • kunne anvende den teori som er gjennomgått i kurset og sette dette sammenheng med praktiske oppgaver som har vært gjennomført
 • være i stand til å vurdere fordeler og ulemper ved de ulike fangstmetodene i relasjon til arts- og størrelseseleksjon i utøvelsen av fisket, samt effektivitet, kvalitet og kvantum
 • ha inngående kunnskap om de nyeste metoder for økt verdiskaping i marint fiske
 • forstå hvordan vi kartlegger viktige bestander og hva som inngår av metoder og utstyr for å beregne mengde fisk under økosystemtokt som danner grunnlag for fiskekvoter
 • ha trening i praktiske oppsett på havet for å dokumentere selektive fangstmetoder
 • ha trening i datainnsamling, vitenskapelig rapportering og presentasjon av resultater fra feltforsøk og eksplisitt fra tokt med forskningsfartøy

Kompetanse: Kandidaten vil

 • inneha generell kunnskap om hva som finnes av fangstmetoder i marint fiske og kjenne til de begrensninger og muligheter som danner rammene for kostnadseffektiv utnyttelse av teknologien
 • være i stand til å evaluere og utføre rådgiving i fangstmetodikk ut fra hensyn til effektivitet, selektivitet, produktkvalitet og rasjonelle driftsmønstre
 • kunne anvende teori som er relevant for videre fordyping på master-nivå innen temaer som tas opp i løpet av kurset
 • ha en viss erfaring fra innhenting av forskningsdata fra havet og rammene som legges til grunn for framstilling av slike data som et vitenskapelig arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og tokt. Ca. 4 timer av seminarundervisningen brukes til toktforberedelser og det gjennomføres et tokt med forskningsfartøy på inntil 48 timer. Til toktet må studentene medbringe eget arbeidstøy som er egnet for arbeid med fisk og mye vannsøl.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Evalueres med bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Studentene kan medbringe kalkulator på eksamen.

Arbeidskrav 1: En oppgave i kalkulasjon av seleksjon i fiskeredskaper. (Varighet ca. 1 uke).

Arbeidskrav 2: Deltagelse på tokt med godkjent toktrapport. Studentene kan skrive rapporten gruppevis. Dersom tiden tillater det så vil de ulike gruppene få anledning til å legge fram sine presentasjoner i plenum. Begge arbeidskrav må være godkjent av faglærer for å gi studenten adgang til eksamen. Innleveringsfrist en uke etter endt tokt.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 05.12.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MTE-2001 Fangstteknologi i marint fiske 10 stp
BIO-3556 Fishery Biology &
Harvest Technology 5 stp

Pensum

Pensum består av en bok og to kompendier, i tillegg til utvalgte rapporter/artikler.

Forelesningene (presentasjoner) som legges ut i Fronter - er en del av obligatorisk pensum.

I tillegg legges det ut kursorisk pensum i Fronter i form av relevante rapporter og artikler.Kontakt
Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no

Roger+B.+Larsen.jpeg

Roger B. Larsen


Fiskeriteknologi
Telefon: +4777644536 roger.larsen@uit.no