vår 2017

SPL-1002 Samfunnsgeografi, en innføring - 10 stp

Sist endret: 22.02.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsgeografi. Det handler om hvordan relasjonene mellom mennesker og deres romlige omgivelser utformes og forstås. Emnet vil ta for seg nyere geografiske tenkemåter og analyser. Sentrale begreper som sted, rom og skala blir presentert og brukt for å belyse sammenhenger mellom rom og samfunn på mange nivåer. Emnet tar opp kulturelle prosessers betydning for menneskers identitetsdannelse og livsformer i globale og lokale sammenhenger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • ha en grunnleggende kunnskap om og forståelse av sentrale beegreper i samfunnsgteografi.

Ferdigheter:

  • kunne reflektere faglig omkring sentrale begreper i samfunnsgeografi og anvende disse kritisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Undervisning

10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.Det tilbys kun undervisning i vårsemesteret. Undervisningen legges vanligvis til første del av vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk deltakelse på 75% av oppsatte forelesninger og seminar.
  • Skriftlig framlegg på seminar, omfang: 2-5 siders notat.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

6 timers skoleeksamen med oppgitte oppgaver.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 21.04.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPL-1002 Samfunnsgeografi 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Pensum

Hovedbok:

Valentine, Gill 2001: Social Geographies: Space and Society Harlow: Pearson Education, ca 350s

Artikler vil komme i tillegg.

Undervisning Vår 2017
Forelesning prof. Halldis Elina Valestrand
Seminar prof. Halldis Elina Valestrand


Kontakt
Magnus Lyngra.PNG

Magnus Lyngra


Telefon: +4777644174 magnus.lyngra@uit.no