høst 2016

PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring - 10 stp

Sist endret: 20.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav.

Søknadskode: 9371.

Innhold

 • Historisk, politisk og juridisk bakgrunn for inkludering og tilpasset opplæring.
 • Operasjonalisering av begreper som inkludering, inkluderende læringsmiljø, likeverd, tilpasset opplæring, deltakelse, demokrati, rettferdighet, tidlig innsats, tilfredsstillende læringsutbytte og spesialpedagogisk tiltakskjede
 • Strategier for gjennomføringer av en skole for alle og common access (universell utforming).
 • Salamanca-erklæringen og andre internasjonale strømninger i inkluderingsdebatten.
 • Tilrettelegging av tilpasset opplæring og læringsmiljø i en inkluderende barnehage og skole. Fokus på barn og unge med særlige utfordringer, også de med stort læringspotensial.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • den historiske bakgrunnen og juridiske og politiske målsettinger for prinsippene om inkludering, likeverd og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn.
 • begreper som inkluderende læringsmiljø og tilfredsstillende læringsutbytte.
 • hvordan prinsippet om tilpasset opplæring gjelder alle, også elever med stort læringspotensial.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre et forprosjekt om inkludering, tidlig innsats og/eller tilpasset opplæring og vise til bakgrunn for og målsettinger med disse prinsippene.
 • redegjøre for den brede og smale betydningen av tilpasset opplæring, og vise til begrepets plass i lover og retningslinjer.
 • analysere og vurdere hva som er et godt læringsmiljø for barn og unge med spesielle behov, også de som har stort læringspotensial, med bakgrunn i teori og nyere forskning.

 

Kompetanse

 • kan analysere og vurdere ulike syn på læring som ligger til grunn for inkludering og tilpasset opplæring i grunnopplæringen og lærerutdanning
 • kan framstille seg muntlig for lærere og medstudenter med en redegjørelse for ulike aspekter knyttet til inkludering og tilpasset opplæring
 • kan legge til rette for og veilede andre i tilrettelegging av et inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig litteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 30 timer.

Undervisningsform vil være forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger.
 • Gjennomføre et småskala forskningsprosjekt i barnehage eller skole hvor det samles inn data relatert til tema inkludering og/eller tilpasset opplæring.
 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.

Eksamen består av en muntlig eksamen organisert som en forskningskonferanse etter gitt oppgavetekst. Studenten skal:

 • levere abstract innen gitt dato basert på småskala forskningsprosjekt.
 • legge frem sitt prosjekt
 • få og gi respons fra/til tildelt medstudent som «kritisk venn»
 • gi innspill i plenum basert på medstudenters presentasjoner

Vurdering av abstrakt og muntlig presentasjon vekter 50% hver. Vurdering av opponentrolle og respons fungerer som karakterjusterende.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Timeplan

Pensum

Pensum

Bachmann, K. og P. Haug. 2006. Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport nr 62. Volda: Høgskolen i Volda. (120 sider). Finnes også på nett: http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Tilpasset_opplaring.pdf

 

Bjørnsrud, H. 2014. Den inkluderende fellesskolen ¿ læringskraft for elever og lærere? Oslo: Gyldendal Akademisk. (145 sider).

 

Buli-Holmberg og Ekeberg (2016): Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle, kapitel 1, 2 og 6 (42 s)

 

Lie, B. 2014. Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever. Begavede elever og begavede elever med lærevansker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. S. 14-118 (104 sider)

 

Nilsen, S. og Herlofsen, C. (2012):Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning ¿ regelverk og praksis. I: Jakhelln, H. og Welstad, T. (red.): Utdanningsrettslige emner ¿ Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område, Oslo: Cappelen - Damm Akademisk Forlag. Kap. 14. 25 s..

 

Olsen, M. 2013. En inkluderende skole? Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (167 sider)

 

Rønbeck, A.E. 2012. Inspirert av Foucault: Nyere empirisk teori. Bergen: Fagbokforlaget (andre artikler herfra er pensum på andre av masteremnene):

 • Olsen, M.H. Det ytre og det indre panoptikon ¿ når mennesker klassifiseres. Side 240-254. (14 sider).

 

Bunting, M. (red.). 2014. Tilpasset opplæring ¿ i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk:

 • Håstein, H. og Werner, S. Tilpasset opplæring i fellesskapets skole. Side 19-55 (35 sider).
 • Idsøe, E.C. Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. Side 165-182 (17 sider).

 

Velg enten Arnesen eller Hausstätter avhengig av om du ønsker å fokusere på barnehage- eller skolefag:

 • Arnesen, A.L. (red.). 2012. Inkludering; perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (velg ca 100 sider).
 • Hausstätter, R.S. 2012. Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget (velg ca. 100 sider).

 

Lover, forskrifter og læreplaner:

 

Utdanningsdirektoratet (2009): Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, 85 s.

 

Opplæringsloven: paragraf 1-3(TPO), 9a (psykososialt læringsmiljø) og kapitel 5

 

Generell del av læreplan og prinsipper for opplæring (Læringsplakaten)

I kompendium:

 

Nilsen, S. 2010. Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: Buli-Holmberg, J og Nilsen, S. (red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. S. 74 ¿ 93 (19 sider).

 

Tetler, S. og Langager, S. (red.). 2009. Specialpædagogik i skolen. København: Gyldendal. Sider 25-34. (10 sider).

 

 

Anbefalt tilleggslitteratur

 

Buli-Holmberg, J.; Nilsen, S.; Skogen, K.(2015): Kultur for tilpasset opplæring: Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 

Ainscow, M. m.fl. 2006. Improving schools, developing inclusion. London: Routledge. (192 sider).

 

Bunting, M. (red.). 2014. Tilpasset opplæring ¿ i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Håstein, H. og Werner, S. Spesialpedagogikk, inkludering og tilpasset opplæring i vanlige klasser. Side 136-164 (28 sider).

 

Damsgaard, H.L. og Eftedal, C.I. 2014. ¿men hvordan gjør vi det. Tilpasset opplæring i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Klette, K. (2007): Bruk av arbeidsplaner i skolen ¿ et hovedverktøy for å realisere tilpasset opplæring?: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 4, s. 344-356.

 

Tetler, S. og Langager, S. (red.). 2009: Specialpædagogik i skolen. København: Gyldendal. Sider 19-142. (123 sider).

 

Thomas, G.R. og Loxley, A. 2001. Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. Buckingham: Open University Press. (125 sider).

 

 

Anbefalt fra internett

 

NOU 2009:18 Rett til læring. Kunnskapsdepartementet.

Kapittel 1: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2009/nou-2009-18/2.html?id=571452

Kapittel 6: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2009/nou-2009-18/7.html?id=571500

 

NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/?q=NOU 2015:2 Å høre til

 

 

Mld. St. 18 (2010-2011). Læring og fellesskap. Kunnskapsdepartementet.

Kapittel 1: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-18-20102011/1.html?id=639488

 

Kapittel 4: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld- st-18-20102011/4.html?id=639540

 

Salamanca-erklæringen. (50 sider). Lastes ned fra: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF.

 

Mld. St. 28 (2015-2016). Fag ¿ fordypning ¿ forståelse. Kunnskapsdepartementet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/