høst 2016

PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer - 10 stp

Sist endret: 20.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav.

Søknadskode: 9371.

Innhold

 • Det verdimessige og juridiske grunnlaget for spesialpedagogisk arbeid og det offentlige mandatet, herunder begreper som taushetsplikt, medbestemmelse, foreldreansvar, samtykke, spesialundervisning og tilpasset opplæring.
 • Institusjonell kontekst for spesialpedagogisk arbeid. Hva som karakteriserer spesialpedagogisk praksis i barnehage og skole. Spesialpedagogens etiske ansvar.
 • Utviklings- og læringsteorier og relevante didaktiske modeller. Ulike kognitive lærevansker og konsekvenser for opplæringa.
 • Testprofiler ¿ hvordan tester er bygd opp, tolkning og mulig tiltaksutforming
 • Forskning om spesialpedagogisk praksis; organisering, arbeidsmetoder og resultater. Herunder betydningen av praktisk-estetiske fag i spesialpedagogisk arbeid.
 • Forholdet mellom spesialpedagogikk og allmenn tilpasset opplæring. Inkluderende læringsmiljø. Faktorer som påvirker læringsmiljø, motivasjon og selvoppfatning hos eleven.
 • Evnerike barn og unge og deres særlige læringsutfordringer.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Elev- og lærerrelasjoner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • forholdet mellom teorier knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen
 • nye forståelsesformer som kan gi grunnlag for endret didaktisk teori og praksis
 • metoder for kartlegging, planlegging av tiltak og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser (fokus på forståelse av testprofiler)
 • forholdet mellom læringsprogram og elevenes forutsetninger
 • forholdet mellom evnerike barn og unge og den spesialpedagogiske praksisen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser og for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • analysere opplæringspraksis og legge til rette for læring tilpasset barn og unges spesifikke behov, herunder alle barn og unge i opplæring.
 • vise forståelse for hvordan et læringssyn kan komme til uttrykk i praksis
 • planlegge, gjennomføre og vurdere differensiert og tilpasset opplæring for alle barn og unge innenfor rammen av en inkluderende opplæring.

 

Kompetanse

 • Studenten kan innta en kritisk, analytisk tilnærming til institusjonenes og profesjonenes rolle i samfunnet.
 • Studenten kan legge til rette for gode spesialpedagogiske tiltak ut fra en forståelse for barnet og den unges særskilte behov.
 • Studenten har kompetanse på forskning om spesialpedagogisk praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 30 timer.

Undervisningsform vil være forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og/eller godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.
 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger

Eksamen består av:

 • 4 timers skriftlig eksamen hvor kandidaten besvarer 3 av 5 oppgaver.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 30.09.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum fra bøker

Kirk m.fl. 2012. Educating exceptional children. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. S. 61-400. (340 sider).

Mitchell, D. 2008. What Really Works in Special and Inclusive Education. s. 43-78, 113-139, 201-224. Wiltshire: Routledge. (80 sider).

Spurkeland, J. 2011. Relasjonspedagogikk.s. 62-159. Bergen: Fagbokforlaget (97 sider).

Woolfolk, A. 2010. Pedagogisk psykologi. S. 114-120, 200-237, 272-317. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (90 sider)

Pensum i kompendium (kjøpes hos trykkeriet i Alta)

Bøttcher, L. 2011. Cognitive Impairments and Cultural-Historical Practices for Learning: Children with Cerebral Pasly in School. I: Daniels, H. og Hedegaard, M. (red.) Vygotsky and Special Needs Education. Rethinking Support for Children and Schools. New York, London: Continuum. S. 11-29. (19 sider)

Kuhmunen, J.M. 2012. Språket er det aller viktigste for barnet. Masteroppgave fra Høgskolen i Finnmark. S. 3-7 og 15-22. (13 sider).

Ottem, E. m.fl. 2009. Begrepslæring for barn og unge med språkvansker. I kompendium. (11 sider).

Overland, T. 2007. Skolen og de utfordrende elevene. s. 47-99. Bergen: Fagbokforlaget. (52 sider).

Uljens, M. 1997. Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori. I Uljens, M. (red) Didaktik. Lund: Studentlitteratur. Kap. 8, s. 166-199 (33 sider)

 

Anbefalt tilleggslitteratur

Betzonich-Wilken, P. (2009). Den neurologiske reduktion ¿ eller når troen på berigelse ender med forarmelse. Kognition & Pædagogik nr. 72, 20-23.

Bøttcher, L. 2004. Børn med anderledes hjerner har også intentioner. Nordiske udkast nr. 2, 2004. S. 45-62. (17 sider) (I kompendium)

Eriksen, E. og Germeten, S. 2012. Barnevern i barnehage og skole. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hedegaard, M. og Chaiklin, S. 2011. Supporting Children and Schools: A Developmental and Practice-Centered Approach for Professional Practice and Research. I: Daniels, H. og Hedegaard, M. (red.) Vygotsky and Special Needs Education. Rethinking Support for Children and Schools. New York, London: Continuum. S. 86-107. (22 sider)

Kuhmunen, J.M. 2012. Språket er det aller viktigste for barnet. Masteroppgave fra Høgskolen i Finnmark.

Lie, B. 2014. Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.