vår 2017

SAM-2016 Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Skrivekurs - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning samisk som morsmål i bachelorprogrammet i språk og litteratur og kan tas som enkeltemne. Anbefalte forkunnskaper: SAM-1013 Samisk språkpraksiser. Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen forutsetter kunnskaper tilsvarende årsstudium i samisk som morsmål.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet behandler oppbygningen av vitenskaplige tekster med spesiell vektlegging på språkvitenskap. I løpet av kurset behandles, i tillegg til den språklige utformingen, også inneholdsmessige og formelle aspekter. Studentene skal lære seg å undersøke og analysere språklige fenomener relatert til samisk språk, benytte seg av relevant faglitteratur, og lære seg å redegjøre for analysen skriftlig på samisk på en anerkjent vitenskapelig måte.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha:

  • kunnskap om hva som kjennetegner en vitenskaplig tekst
  • kjennskap til språkvitenskaplige analysemetoder
  • evne til å søke og bruke relevant faglitteratur

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • demonstrere kunnskap og evne til å presentere og drøfte ulike typer av fagtekster
  • planlegge og gjennomføre et skriftlig arbeid på samisk med språkvitenskaplig innhold
  • produsere språkvitenskaplig fagtekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamenspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarier. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.

Eksamen

Arbeidskrav:

I løpet av kurset skal studentene levere inn 2 obligatoriske skriftlige øvelser. Øvelsene må leveres inn til fastsatte tider, og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Vurdering/eksamensform:

En semesteroppgave. Oppgaven skal være på 10-12 sider á 2000 tegn som skal bestå av en undersøkelse og analyse av et språkvitenskapligt emne som velges i samråd med faglærer. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensum
Undervisning Vår 2017
Første samling: se timeplanen på nett
Samlinger Uke. 3,10 og 14

f.lekt. Kjell Kemi
Eksamen Innlevering: 5. mai i WISEflowKontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no