vår 2017

FRA-1012 Fransk språk II: Oversettelse med fonetikk og praktisk fransk - 10 stp

Sist endret: 24.07.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i studieretning fransk på bachelornivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Oversettelse: Oversettelser av kortere tekster fra norsk til fransk, med et praktisk kontrastivt perspektiv.

Fonetikk: Høytlesning med vekt på uttaletrening og fonetiske øvelser.

Praktisk fransk: Den praktiske beherskelsen av fransk oppøves gjennom forskjellige aktiviteter som resyméskriving, diktater, muntlige innlegg og konversasjon. Undervisningen i praktisk fransk foregår i Caen.

Oversettelsesdelen tilsvarer ca. 1/2 av emnets omfang, mens fonetikk og praktisk fransk tilsvarer ca. 1/4 hver.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • innsikt i relevante problemstillinger knyttet til det å oversette en tekst fra norsk til fransk
 • kunnskaper om grunnleggende forskjeller mellom grammatiske konstruksjoner på originalspråket (norsk) og målspråket (fransk).
 • kjennskap til uttalemessige særtrekk i standardfransk
 • utvidet ordforråd og kunnskaper om forskjellige muntlige og skriftlige uttrykksmåter.

Ferdigheter

Studenten har:

 • evne til å oversette en tekst fra norsk til fransk ved hjelp av relevante hjelpemidler som grammatikk- og ordbøker
 • evne til korrekt uttale av standardfransk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på fransk i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og fransk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. Et studieopphold i Caen inngår i studiet. Det vil ikke bli gitt noen undervisning i praktisk fransk for de studentene som ikke reiser til Caen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet sluttevalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen:

 • OVERSETTELSE: Minst 5 innleverte oversettelser.
 • FONETIKK: Et skriftlig arbeid i fonetisk transkripsjon
 • PRAKTISK FRANSK: En sides skriftlig resymé og et muntlig innlegg på ca. 15 minutter om et tema som blir nærmere bestemt på kurset.

Eksamen består av:

 • en 3 timers skoleeksamen
 • en muntlig prøve på inntil 30 minutter. Studentene som reiser til Caen avlegger muntlig eksamen i Caen.

Det gis en samlet karakter for emnet. Skoleeksamen og muntlig eksamen teller en halvpart hver.

Eksamensspråk er fransk. Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Ordboka Le Petit Robert.

Eksamen evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk. Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig 16.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-104 Praktisk fransk med fonetikk 10 stp

Pensum

 • Girard, F. & C. Lyche. 2005. Phonétique et phonologie du français. Oslo : Universitetsforlaget
 • Queneau, Raymond: Exercices de style, Paris: Editions Gallimard
 • Queneau, Raymond: Stiløvingar, til norsk ved Ragnar Hovland, Oslo: Pax forlag 1996 (NB boka er utsolgt men kan leses fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061604029)

Pensummaterialet i oversettelse består av forskjellige tekster som vil bli delt ut av foreleser.