vår 2017

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, Kunnskap, etikk, politikk og natur. Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

  • Kunnskaper og forståelse
  • Kjennskap til de viktigste spørsmålene som kan stilles til menneskelig erkjennelse og til moralsk og politisk praksis, slik disse er besvart i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag
  • elementær innføring i vitenskapelig tenking og akademisk skriving.

Ferdigheter

  • kunne reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter og produsent av vitenskapelig kunnskap, både når det gjelder vitenskapsteoretiske og etiske aspekter ved disse virksomhetene.

Kompetanse

  • Et godt grunnlag for videre studier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9-12 uker og består av forelesninger (2 t pr. uke) og seminarer (3 t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skrftlig eller muntlig.  Denne evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav: 75% oppmøte på seminarundervisning er forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen/vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semsesteroppgave) på 5 sider (2000 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Kontinuasjonseksamen: Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013.

NB! Det er vesentlege endringar i boka i høve til prøveutgåva frå 2012, slik at prøveutgåva ikkje egnar seg som pensumbok. I tillegg kjem kopisamlingar spesifikk for kva ein jobbar med i seminargruppa.

Jussgruppene har eige pensum: Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013:

·         Kap. 1: Hva er mennesket? ·         Kap. 2: Kunnskap ·         Kap. 3: Etikk

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjonsteori med eksempler fra juss. Bergen 2003. Kopisamling FIL-0700, Examen philosophicum, Juss-grupper.

Pensum får du kjøpt på universitetets bokhandel, Akademika.