Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2015

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp

Sist endret: 04.03.2015

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie og tannpleie, samt medisinerutdanningens og tannlegestudiets første år

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, psykologi, radiografi, tannpleie og sykepleie, samt på medisinerutdanningens og tannlegestudiets første år. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har to siktemål:
 • et studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
 • et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere, psykologer og farmasøyter.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Studieforberedende

 • Ta ansvar for, og reflektere over egen læring
 • Gi og motta begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger
 • Finne fram til relevante vitenskapelige publikasjoner ved bruk av bibliotek, databaser og elektroniske søkeverktøy
 • Vurdere kildenes troverdighet og egnethet
 • Henvise til kilder på troverdig og korrekt måte
 • Tilegne seg og presentere fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte

 

Felles profesjonsforberedende

 • Eksemplifisere betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid i helsevesenet.
 • Gi eksempler på ulike måter å forstå helse og sykdom på.
 • Beskrive hvordan helsetjenesten er organisert og finansiert i den norske velferdsstaten eksemplifisert ved et pasientforløp
 • Møte enkeltmennesket med bakgrunn i helsefagenes etikk, og kunne reflektere og diskutere etiske utfordringer på institusjons- og systemnivå

 

 • Beskrive likheter og forskjeller mellom kvantitativ og kvalitativ metode

 

 • Redegjøre for ulike kunnskapsformer i helsefag

 

 • Beskrive kulturelle utfordringer, både sett fra pasienten og helsearbeiderens side.
 • Kommunisere med medmennesker på en empatisk og respektfull måte

Vise ferdigheter som fremmer kontakt og bidrar konstruktivt til å løse oppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav:

 • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Fronter.
 • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving
 • Refleksjonsnotat om egen læring i emnet.

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp

Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s fronterrom.


Kontakt:

Studieadm:

Jøran Indseth
iho.studier@support.uit.no
77660687

Emneleder:

Nanna Hauksdottir