høst 2015
HEL-3504 Metodiske samtaler med barn - 10 stp

Sist endret: 16.12.2015

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne/videreutdanning og er anbefalt som valgemne på masterprogrammet i barnevern.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

 

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Kurset omhandler teori og metode om strukturerte dialogiske samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogiske barnesamtaler som har undersøkende, utviklingsstøttende eller deliberative formål. Dette relateres til helse, sosial eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester, og kobler dette opp til teori om betydningen av forutsigbarhet og påvirkningskraft for barns psykiske helse og utvikling. Emnet omhandler også forskningsintervju med barn.

Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Kunne redegjøre for prinsipper for dialogiske samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.
 • Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale. Kunne beskrive og diskutere bruk av åpne og fokuserende prompts i en undersøkelse. Ha kunnskap om protokoller for undersøkende samtaler og om den forskning disse bygger på. Ha kunnskap om bruk av undersøkende samtaler i rettslig sammenheng og kunne dokumentere egen praksis.
 • Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen og forklare sammenheng mellom de strategier som anvendes og det teoretiske grunnlag disse bygger på.
 • Kunne redegjøre for teoretiske og metodiske forskjeller på undersøkende og støttende samtaler.
 • Kunne redegjøre for teoretiske begrunnelser for barns deltakelse.
 • Kunne redegjøre for bestemmelser om og forskning på samfunnsmessige utviklingstrekk i barns deltakelse innenfor forskjellige deler av tjenesteapparatet.

FERDIGHETER

 • Kunne planlegge og gjennomføre en barnesamtale basert på dialogiske prinsipp.
 • Kunne gjennomføre en undersøkende samtale innenfor eget fagfelt.
 • Kunne planlegge og gjennomføre forskningsintervju med barn.

KOMPETANSE

 • Studentene skal være i stand til å planlegge og gjennomføre strukturerte metodiske barnesamtaler eller intervju innenfor eget fag/forskningsfelt.
 • Studenten skal kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å evaluere egen praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med to samlinger på tre og fire dager i løpet av høstsemesteret. Undervisningen består av forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.


Eksamen

Det kreves minst 75 % deltakelse på samlingene. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride denne grensen. Ved ikke godkjent gjennomførelse må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres og godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.

Til første samling skal studenten levere et individuelt skriftlig refleksjonsnotat. I tillegg skal studenten mellom samlinger gjennomføre en barnesamtale og dokumentere denne med videoopptak. Studenten skal på forhånd utarbeide en skriftlig plan for denne samtalen som angir samtalens formål og beskrivelse av metode. Alle arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Emnet avsluttes med en 4-timers skoleeksamen. Det gir bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Pensum

Pensumlitteratur HEL-3504

Utviklingsstøttende samtaler
Snakk med meg. (2009) En veileder om å snakke med barn i barnevernet. 1-33 Barne- og likestillingsdepartementet. Statens Trykksaksekspedisjon:Oslo

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), 11-18.

Rutter, M. (1993). Resilience: Some conceptual considerations. The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 14(8), 626-31.

Eriksson, M. & Lindström, B. (2006). Antonovsky's sense of coherence scale and the relation with health: A systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health, 60(5), 376-81.

 

Undersøkende samtaler
Brown, D. A., Lamb, M. E., Lewis, C., Pipe, M. E., Orbach, Y., & Wolfman, M. (2013). The NICHD Investigative Interview Protocol: An analogue study. Journal of Experimental Psychology: Applied19(4), 367-382

Lamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007). Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD investigative interview protocol. Child Abuse & neglect 31:1201- 1231

Gamst, K. (2011) Profesjonelle barnesamtaler - å ta barn på alvor. Universitetsforlaget: Oslo. S 115-307

 

Barns deltakelse

Strandbu, A., Vis, S.A (2008) Barns deltakelse i barnevernssaker. Barnevernets utviklingssenter:Tromsø 1-37

Vis, S. A., Strandbu, A., Holtan, A., & Thomas, N. (2011). Participation and health--a research review of child participation in planning and decision-making. Child & Family Social Work, 16(3), 325-335.

Vis, S. A., Holtan, A., & Thomas, N. (2012). Obstacles for child participation in care and protection cases¿why norwegian social workers find it difficult. Child Abuse Review, 21(1), 7-23.

Gallagher, M., Smith, M., Hardy, M., & Wilkinson, H. (2012). Children and families¿ involvement in social work decision making. Children & Society, 26(1), 74-85.

Day, C. (2008). Children's and young people's involvement and participation in mental health care. Child and Adolescent Mental Health, 13, 2-8.

Coad, J. E. & Shaw, K. L. (2008). Is children's choice in health care rhetoric or reality? A scoping review. J Adv Nurs, 64(4), 318-27.

Block, S. D., Oran, H., Oran, D., Baumrind, N., & Goodman, G. S. (2010). Abused and neglected children in court: Knowledge and attitudes. Child Abuse & Neglect, 34(9), 659-70.

Holland, S. & O'Neill, S. (2006). 'We had to be there to make sure it was what we wanted': Enabling children's participation in family decision-making through the family group conference. Childhood, 13, 91-111

Weisz, V., Wingrove, T., Beal, S. J., & Faith-Slaker, A. (2011). Children's participation in foster care hearings. Child Abuse & Neglect, 35(4), 267-72.

 

Barneperspektivet og barns perspektiv

Johnsen, H. (red) (2013) Vekst i det vanskelige. Gyldendal: Oslo s. 113-125, 238-251, 308-365

Bessell, S. (2011). Participation in decision-making in out-of-home care in australia: What do young people say? Children and Youth Services Review, 33(4), 496-501.

Docherty, S. & Sandelowski, M. (1999). Focus on qualitative methods: Interviewing children. Research in Nursing & Health, 22(2), 177-185.

Hallden, G. (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk forskning i sverige. 8 (1-2), p 12-23

Strandbu, A., Vis, S.A (2012) Barn som subjekter i barnevernet. I: Barn i Norge 2012- rettsikkerhet i barnevernet. 34- 51. Organisasjonen Voksne for Barn: Oslo

Oppedal, M. (2012) Rettsikkerheten i dagens barnevern. I: Barn i Norge 2012- rettsikkerhet i barnevernet. 68-81. Organisasjonen Voksne for Barn: Oslo

Strandbu, A (2011) Barnets deltakelse i hverdagslige og vanskelige beslutninger. Universitetsforlaget : Oslo. Kap 2-8

 

Bøkene som er uthevet må kjøpes/lånes. Resten av artiklene er tilgjengelige på Fronter.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3504