vår 2015

PSY-1007 Utviklingspsykologi - 10 stp

Sist endret: 07.01.2016

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet inngår som en av de fem obligatoriske valgemnene i bachelorstudiet i psykologi. Emne kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Temaet på PSY-1007 er menneskets utvikling fra unnfangelse til død. Emnet gir en generell innføring i utviklingspsykologi, og er en videreføring og utdyping av temaer som blir berørt på PSY-1000, PSY-1001 og PSY-1002. PSY-1007 gir kunnskaper om biologiske, atferdsmessige og mentale aspekter ved individets utvikling. Emnets hovedfokus er normalutvikling, men det vil også berøre de vanligste avvikene og funksjonshemmingene av utviklingspsykologisk betydning. Supplert med praktisk-pedagogisk utdanning gir PSY-1007 tilstrekkelige ferdigheter til at studenten kan planlegge og gjennomføre undervisning i utviklingspsykologi i videregående skole.

 

 

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:
  • Redegjøre for hovedtrekkene i normal utvikling på et hvilket som helst alderstrinn.
  • Vise hvordan kunnskap om menneskets utvikling er basert på empiri fra psykologisk forskning.
  • Beskrive de viktigste utviklingspsykologiske teoriene, og de typiske forskningsmetodene som brukes i disiplinen.
  • Beskrive de vanligste avvikene og funksjonshemmingene av utviklingspsykologisk betydning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger. Ikke alle temaer i pensumet vil bli gjennomgått på forelesningene, og eget arbeid med stoffet (gjerne i kollokviegrupper) anbefales. Undervisningen tar sikte på å utvikle studentens forståelse og selvstendige vurdering av sentrale temaer i moderne utviklingspsykologi.

NB! Det er undervisning og eksamen i dette emnet kun annet hvert vårsemester.

 

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala: A-F. Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 12.05.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Kail, R. V., & Cavanaugh, J. C. (2013). Human development: A life-span view (6. utg.). Wadsworth Cengage Learning. ISBN-13: 978-1-111-8359-2.