vår 2015
KVE-1001 Praktisk kvensk med grammatikk 1 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

 Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende KVE-0100 eller FIN-0100 anbefales.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søknadsfrist 1. desember.


Innhold

Studenten skal få utfyllende kunnskaper i morfologi (resten av den produktive nomen- og verbbøyninga) og syntaks (flere finitte setningstyper samt de mest frekvente infinitte setningsstrukturene). Studenten vil utfylle sitt aktive ordforråd med ca. 700 nye ord. Undervisningsmaterialet i språk vil være oppbygd slik at studenten også får utvidet sine kunnskaper i kvensk historie og kultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • ha tilegnet seg kommunikative kunnskaper i kvensk språk, både skriftlig og muntlig.
  • kunnskaper om kvensk språkstruktur.

Ferdigheter:

  • Vekten vil bli lagt på de praktiske ferdighetene. Studenten vil lære å lese og selv produsere tekster på kvensk og videreføre sine muntlige ferdigheter i kvensk med vekt på samtale over hverdagslige temaer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Den delen av hjemmeeksamen der ferdigheter i praktisk kvensk blir prøvd skal følgelig besvares på kvensk, den teoretiske delen av eksamenen kan besvares enten på kvensk eller norsk eller et annet språk avtalt med faglæreren.

Undervisning

Undervisninga vil foregå både som nettundervisning og klasseundervisning. Klasseundervisninga deles i fire samlinger, der det vil være vekt på praktiske øvelser med rollespill, diskusjoner og egen fortelling. En del av den sentrale grammatikken vil også bli gjennomgått i klasseundervisningen.

I nettundervisninga vil hovedvekten være på oppgaver i grammatikk og produksjon av egne tekster av varierende type.

Studenten vil få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver til oppgitte datoer, og han/hun skal levere disse oppgavene til oppgitte datoer.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt på nettet (Fronter), og det vil være mulig å velge mellom materiale med utgangspunkt i de vestlige dialektene, Varanger-varianten eller meänkieli. Studenten kan bruke den selvvalgte varianten i alle sine øvelser, både de skriftlige og de muntlige.

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert gjennom nettet.

Det vil også bli åpnet et møtested for studentene og læreren på nettet.


Eksamen

Det vil være fem obligatoriske oppgaver der to av oppgavene er muntlige. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle fem oppgavene må være godkjent før studenten kan ta eksamen. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver. Studenten har møteplikt i 75 % prosent av undervisninga i samlingene.
 

Eksamen består av en hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. Hjemmeeksamenen vil være på en uke og den muntlige eksamenen på 20 min. I hjemmeeksamen kan både de skriftlige ferdighetene og de teoretiske kunnskapene prøves. I den muntlige eksamen vil studentens muntlige ferdigheter bli prøvd.

Begge prøvene evalueres med bokstavkarakter. Ved beregning av den endelige karakteren teller den skriftlige prøven 2/3 og den muntlige 1/3.
 

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Pensum

¿ Eira Söderholm, Aikamatka, kapitlene 5¿7. (tre varianter)

¿ Eira Söderholm, Kvensk grammatikk ¿ Kainun kielen grammatiikki (deler)

Det skriftlige pensumstoffet vil være tilgjengelig på nettet.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1001
  • Tidligere år og semester for dette emnet