vår 2015

PSY-2901 Hovedoppgave - 30 stp

Sist endret: 27.05.2015

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er obligatorisk i profesjonsstudiet. Hovedoppgavearbeidet starter minimum ett år før innlevering med levering av prosjektbeskrivelse for hovedoppgaven som del av avsluttende eksamen på emnet PSY-2595 Klinisk psykologi 4. studieår. I forbindelse med at prosjektbeskrivelsen for hovedoppgaven utformes, skal veilederkontrakt skrives. Det gis normalt ikke veiledning utover 5. året. Studenten står fritt til å velge tema og problemstilling som ligger innen rammen av faget psykologi. Studenten rådes imidlertid til å velge tema i samarbeid med en veileder. Instituttet står kun ansvarlig for å skaffe veileder til tema det finnes veilederkompetanse til på instituttet. I forbindelse med hovedoppgaveskrivingen, oppmuntres studentene til å delta på kliniske forskningsprosjekter i regi av instituttets lærere (fast ansatte eller eksterne). Studentene oppmuntres også til å planlegge og utføre hovedoppgaven ut fra problemstillinger eller data fra praksisstedet. Dersom studenten henter problemstillinger og empiri fra praksisstedet, skal hovedansvaret for veiledningen likevel ligge hos universitetets lærer. Denne må eventuelt sørge for nødvendig veileder på praksisstedet. Hvis det benyttes data fra eksterne institusjoner, skal det skrives kontrakt vedrørende rettighetene til hovedoppgaven og fremtidig publisering.

Hva lærer du

Formålet med emnet er at studenten skal gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid som utføres under faglig veiledning. Hovedoppgaven skal vise at studenten har tilstrekkelig vitenskapelig skolering til å håndtere forskningspregede problemstillinger og metodeproblemer i relasjon til arbeidet på sin fremtidige arbeidsplass. Den er også basis for å fortsette en vitenskapelig karriere med et doktorgradsstudium.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som veiledning av hovedoppgaven og tilsvarer ca. 40 timers veiledning. Det er anledning for maksimum 3 - tre- studenter å samarbeide om hovedoppgaven. Dersom flere studenter skriver sammen, skal den enkelte students bidrag kunne identifiseres. Hovedoppgaven skal ligge innenfor en ramme av 30-70 tekstsider. Sidetallet trenger ikke å øke med antall forfattere. 1 student: 30-70 sider. 2 studenter: 30-70 sider. 3 studenter: 30-70 sider. Dersom studenten deltar i et forskningssamarbeid med andre faggrupper, må det fremgå av hovedoppgaven hva som er det psykologiske bidraget i problemstilling, teoridannelse og metode. Det vises ellers til Retningslinjer for utforming av hovedoppgave. Frister for innlevering av hovedoppgave: 1. februar, 1. mai, 1.august og 1.november. Det gis ikke ytterligere utsettelse utover disse fristene. Student- og faglærerevaluering: Administreres av kontorsjefen ved IPS.

Eksamen

Hovedoppgave betraktes som en hjemmeoppgave der studenten normalt foreslår oppgavetekst selv og med gitt innleveringsfrist. Lengden på oppgaven skal ligge innenfor en ramme på 30-70 tekstsider. Eventuell appendix kommer i tillegg. Hovedoppgaven vurderes ut fra karakterskalaen A-F.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSYKPRO-500 5. årsenhet, anvendt psykologi 30 stp

Pensum

Under råd fra veileder er studenten selv ansvarlig for å innhente relevant litteratur i forbindelse med hovedoppgaveskrivingen.