vår 2015
HIS-1051 De europeiske trolldomsprosessene - nettstudium - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Teoretisk og historiografisk. Emnet er valgfritt i bachelorstudiet i historie og i årsstudiet i historie. Det kan også tas som enkeltemne innenfor andre fagkombinasjoner. Passer som støtteemne til flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner slik som sosiologi, antropologi og religionsvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentraliserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene 10 stp

Innhold

Emnet handler om de historiske trolldomsprosessene/hekseprosessene fra 1400-tallet til 1750. I denne perioden ble over 100.000 mennesker, de fleste kvinner, stilt overfor europeiske domstoler anklaget for ulike former for trolldomskriminalitet. Forskningen rundt fenomenet har vært meget omfattende og flerfaglig de siste tiårene. I dag framstår trolldomsforskning som et intellektuelt spennende kulturhistorisk felt som byr på mange utfordringer av teoretisk, metodisk og empirisk art. Emnet gir en bred innføring i den rikholdige historieskrivningen om hekser, magi og trolldom. Forfølgelse av trollfolk er et historisk område som lar seg best forklare og forstå gjennom å kombinere den store historien med mikrohistorie, forstått som dybdedykk i lokalhistorien. Derfor vil emnet også ta for seg prosessutviklingen i Nord-Norge med særlig vektlegging av utviklingen i Finnmark der forfølgelsen av ulike trollfolk var spesielt brutal og omfangsrik. Sakene fra Finnmark er velegnet for studier av kjønn og etnisitet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd disse læringsresultatene:

Kunnskap og forståelse
Studentene skal:
- ha kunnskap om sentrale kildekategorier, særegne historiske problemstillinger og tema innen studiefeltet.
- lære om hvilke spørsmål som har vært sentrale i forskningen omkring hekser, magi og trolldom.
- ha forståelse for historiografi og fagdebatt knyttet til trolldomsprosesser.
- lære om andre historiske og samtidsaktuelle former for menneskeforfølgelse.

Ferdigheter
Studentene skal:
- kunne analysere og trekke egne slutninger.
- ha evne til å kunne komparere i tid og rom.
- kunne organisere kunnskapen ut fra kilder, som for eksempel tingbøker, sakefallslister og andre offentlige og private dokument.
- vite om håndskrevne kilder fra trolldomsprosessene i Nord-Norge.
- kjenne til hvor man finner kilder og kunnskap til emnet (arkiver, biblioteker, museer og nettressurser).


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av nettforelesningene er på andre skandinaviske språk eller engelsk. Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamenssvar på andre språk. Dette må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Undervisningen er delt i 10 bolker. For hver bolk foreligger det en forelesning på inntil 45 minutter som er tilgjengelig på nettet gjennom fronter. Til hver bolk vil det bli lagt ut øvingsoppgaver som skal besvares og leveres inn. Hver bolk vil bli supplert med tekster og nettlenker som er relevant for de enkelte forelesningene. Gjennom læringsplattformen Fronter vil det bli lagt til rette for nettdiskusjoner og kommentarer fra faglærer. Emnet evalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav
For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha levert og fått godkjent et skriftlig arbeid på 1 side til minimum 5 av de 10 bolkene.


Eksamen
En skriftlig oppgave på om lag 6 sider som leveres mot slutten av semesteret. Skrivefrist: 1 uke. Studentene får tilbud om individuell veiledning ved utlevering av oppgaven. Oppgaven vurderes etter karakterene A-E for bestått, F er ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Pensum

Grunnbøker:

Rune Blix Hagen, Dei europeiske trolldomsprosessane, Oslo, 2007 (182 sider)

Rune Blix Hagen (med sammendrag på samisk av Aage Solbakk), Samer er trollmenn i norsk historie. Trolldomsforfølgelse av samer, Karasjok, 2010 (40 sider)

Heksebrenning i nord, temanummer av Ottar, nr. 293, 5-2012 (48 sider)

Liv Helene Willumsen, Dømt til ild og bål. Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark, Stamsund, 2013, s. 13 - 407 (394 sider)

Fra Darren Oldridge (red.), The Witchcraft Reader - Second Edition, London/New York, 2008 (175 sider til sammen)

 • Darren Oldridge, "General Introduction", s. 1 - 17
 • Richard Kieckhefer, Norman Cohn og Hans Peter Broedel, "Medieval Origins", s. 23 - 30; 31 - 36; 43 - 47
 • Wolfgang Behringer, "Witchcraft, Magic and Fear", s. 74 - 85
 • Jacqueline Simpson, H.C.E. Midelfort og Éva Pócs, "The Idea of a Witch Cult", s. 92 - 106; 112 - 119
 • Stuart Clark, "Witchcraft and the Reformation", s. 136 - 14
 • Christina Larner, Gerhild Scholz Williams, Brian P. Levack og William Monter, "Witchcraft and Authority", s. 171 - 204
 • Darren Oldridge, Christina Larner, Jane P. Davidson, Elizabeth Reis og Clive Holmes, "Witchcraft and Gender", s. 247 - 286
 • Virginia Krause og Lyndal Roper, "Reading Confessions", 305 - 310; 324 - 335
 • Brian P. Levack, "The Decline of Witchcraft", s. 341 - 348

Kompendium:

Hans Eyvind Næss: "Trolldomslovgiving og strafferettspolitikk" i Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet, Oslo 1982 (utdrag 35-63, 74-84 og 376-399) (65 sider)

Sølvi Sogner: "Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet" i Norveg 25, 1982:155 - 182 (27 sider)

Magnús Rafnsson: Angurgapi. The witch-hunts in Iceland, Hólmavík, Strandir 2003 (utdrag 15 - 16 og 39 - 66) (29 sider)

Trolldomssakene mot barn i Vardø og Vadsø 1663, Amtmannen/Fylkesmannen i Finnmarks arkiv, løpenummer 2543, Statsarkivet i Tromsø (4 sider)

Louise Nyholm Kallestrup: "Lay and Inquisitorial Witchcraft Prosecutions in Early Modern Italy" i Scandinavian Journal of History, Vol. 36, Number 3, July 2011: 265 - 278 (13 sider)

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-1051
 • Tidligere år og semester for dette emnet