høst 2013

KVE-1004 Praktisk kvensk med grammatikk 2 - 10 stp

Sist endret: 03.01.2014

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper: KVE-1001 Praktisk kvensk med grammatikk 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 5125 nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Vekten vil bli lagt på praktiske kunnskaper, dvs. på øving i å skrive forskjellige teksttyper på kvensk og på å uttrykke seg muntlig i forskjellige sammenhenger på kvensk. Studenten skal få utfyllende kunnskaper i morfologi og syntaks (resterende finitte setningstyper samt frekvente infinitte setningsstrukturer) og en innføring i orddanning (frekvente derivasjonstyper samt tilpasning av lånord). Studenten vil utfylle sitt aktive ordforråd med ca. 700 nye ord. Undervisningsmaterialet i språk vil være oppbygd slik at studenten også får utvidet sine kunnskaper i kvensk historie og kultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • studenten skal tilegne seg kommunikative kunnskaper i kvensk språk, både skriftlig og muntlig.
  • studenten skal også utdype sine kunnskaper om kvensk språkstruktur.

Ferdigheter:

  • Vekten vil bli lagt på de praktiske ferdighetene. Studenten vil lære å lese og selv produsere forskjellige typer tekster på kvensk og videreføre sine muntlige ferdigheter i kvensk samtale og fortelling over varierende temaer.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Den delen av hjemmeeksamenen der ferdigheter i praktisk kvensk blir prøvd, skal følgelig besvares på kvensk, den teoretiske delen av eksamenen kan besvares enten på kvensk eller norsk eller et annet språk avtalt med faglæreren.

Undervisning

Undervisninga vil foregå både som nettundervisning og klasseundervisning. Klasseundervisninga deles i fire samlinger, der det vil være vekt på praktiske øvelser med rollespill og annen kreativ aktivitet. En del av samlingstiden blir brukt til å gjennomgå sentrale grammatikalske punkter i pensumet. Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt på nettet (Fronter), og det vil være mulig å velge mellom materiale med utgangspunkt i de vestlige dialektene, Varanger-varianten eller meänkieli. Studenten kan bruke den selvvalgte varianten i alle sine øvelser, både de skriftlige og de muntlige. Studenten vil få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver til oppgitte datoer, og han/hun skal levere disse oppgavene til oppgitte datoer. Alle skriftlige oppgaver, både obligatoriske og ikke-obligatoriske, vil bli skriftlig kommentert. Det vil også bli åpnet et møtested for studentene og læreren på nettet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil være fem obligatoriske oppgaver der to av oppgavene er muntlige. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle fem oppgaver må være godkjent før studenten kan ta eksamen. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.

Studenten har møteplikt i 75 % prosent av undervisninga i samlingene.

 

Eksamen og vurdering:

Eksamen består av en hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. Hjemmeeksamenen vil være på en uke og den muntlige eksamenen på 20 min. I hjemmeeksamenen kan både de skriftlige ferdighetene og teoretiske kunnskapene prøves. I den muntlige eksamen vil studentens muntlige ferdigheter bli prøvd.

Begge prøvene evalueres med bokstavkarakter. Ved beregning av den endelige karakteren teller den skriftlige prøven 2/3 og den muntlige 1/3.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan