vår 2012

BED-3015 Selskapsrett og corporate governance - 10 stp

Sist endret: 16.11.2012

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som et masterenkeltemne.

Innhold

Hoveddelen av kurset vil behandle rettsreglene som regulerer aksjeselskapet. Dette vil omfatte regler rundt kapitalisering og forholdet til eierne (stiftelse, krav til egenkapital, utbytteregler, forholdet mellom eiere, salg og uttreden m.v.). Videre vil reglene rundt organisering og drift av selskapet bli gjennomgått (de forskjellige organer, daglig leders oppgaver m.v.). Styrets oppgaver og ansvar for organisering og drift av selskapet bli tatt opp. Kravene til god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) vil bli behandlet

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende kunnskap om aksjeselskapets organisasjon (stiftelse og drift)
  • Kunnskaper om kapitalforhold i aksjeselskap og egenkapitaltransaksjoner
  • Kunnskap om styrets oppgaver og ansvar for organisering og drift av aksjeselskap. Kunnskap om innholdet i corporate governance og risikoforhold knyttet til finansiell rapportering

Ferdigheter:

  • Kunne anvende rettregler for etablering og drift av aksjeselskap
  • Kunne stille krav til godt styrearbeid og til risikostyring vedr. finansiell rapportering

Kompetanse:

  • Forstå selskapsrettens betydning for utarbeidelse av årsregnskapet og for enkelte skattemessige forhold.
  • Forstå og vurdere hva som er god skikk når det gjelder corporate governance og risikostyring vedr. finansiell rapportering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen.

Arbeidskrav: To av tre innleveringer må være godkjent for å få ta eksamen.

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 18.05.2012

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ta kontakt med instituttet/fakultetet.
Undervisning Vår 2012
Første gang: Kunngjøres senere


Kontakt
Henning-Sollid-Bredde-180px-

Henning Sollid


Telefon: +4777623151 henning.sollid@uit.no