høst 2020
ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet passer også som støtteemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en introduksjon til museumsfaglige problemstillinger. Det skal gi en innføring i hvordan museer fungerer i samfunnet, hvilke rammebetingelser som påvirker forvaltning og formidling av kulturarv og hvordan disse arbeidsoppgavene utføres i praksis.

Det legges vekt på den forvaltningsmessige oppbyggingen av sektoren. Emnet har et nordlig fokus, hvor museal formidling av historien til urfolk, som samer, men også andre minoriteter, står sentralt.  


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

 • Grunnleggende innføring i de kulturhistoriske museenes fremvekst i Europa, men med vekt på Norge
 • En særlig forståelse for urfolks og nasjonale minoriteters relasjon til museumssektoren
 • Grunnleggende forståelse for museenes ulike arbeidsoppgaver og politiske føringer på museumspolitikk
 • Kunnskap om ulike museumstyper og utstillingsspråk
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan museer forvalter og formidler kulturhistorie

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne gjøre selvstendige vurderinger av innhold og uttrykk i museer og utstillinger
 • Ha et grunnlag for arbeid innen museer og andre kulturfaglige sektorer som benytter utstillinger som formidlingsspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 8 dobbelttimer med forelesninger, seminar og tre ekskursjoner.

Gjennom forelesningene skal studentene få et teoretisk grunnlag innen emnets innhold. På seminarer legges det stor vekt på diskusjoner og studentenes egenaktivitet. Seminarer og ekskursjoner skal gi studentene mulighet il å fordype seg i de ulike aspektene ved museumsvirksomhet som er nevnt under læringsmål.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha deltatt i minst to ekskursjoner fastsatt i semesterplanen for emnet. I tillegg må studentene ha levert inn og fått godkjent to essay/prosjektarbeid til mappevurdering for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenten vil få en tilbakemelding på disse tekstene.

Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av to essays/prosjektarbeid, hver på ca 5 sider (ca. 2000 ord eksklusive litteraturliste) som leveres til nærmere oppgitte frister. Innlevering av hele mappen skjer til oppgitt frist i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes ved at innholdet i mappen sensureres samlet til slutt.

Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke(n) oppgave(r) som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-2023
 • Undersider