høst 2018
ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon - 5 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni. Søknadskode 9304 i Søknadsweb.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er adgangsbegrenset med 10 plasser. Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å undervisningsmelde seg i Studentweb innen 1. juni.

Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Emnet er først og fremst tilrettelagt for studenter innen arkeologi, historie (religionsvitenskap) og relaterte fag.

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjonen på at du er aktiv ph.d.-student inneværende studieår. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Maksimum antall deltakere er 6. Opptak foretas etter følgende prioritering:

 • Kategori 1: Personer som er tatt opp på ph.d.-program ved UiT i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
 • Kategori 2: Deltakere på førstelektorprogrammet som oppfyller utdanningskravet
 • Kategori 3: Ph.d.-studenter i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag fra andre institusjoner

Dersom det er flere enn 6 ph.d.-studenter ved HSL-fak som søker opptak vil de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrekning. Minste antall deltakere for at emnet skal tilbys er: 4


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i spesifikke krav som stilles til hhv. historiske, arkeologiske og religionsvitenskapelige tekster innenfor forskningshistorie, problemformulering, presentasjon av empiri, referanser og bibliografi, samt teoretisk og metodisk argumentasjon. Dette vil bli diskutert med utgangspunkt i deltakernes egne individuelle tekster, som skrives gjennom forløpet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

 • Bred kunnskap om kravene til vitenskapelige tekster generelt og innen historie, arkeologi og religionsvitenskap spesifikt.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Reflektere kritisk over strukturen i akademiske tekster
 • Delta i åpen debatt om forholdet mellom akademisk argumentasjon og akademiske tekster oppbygning


Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises på norsk eller engelsk. Tekster kan leveres på engelsk eller et av de skandinaviske språk.

Undervisning

I løpet av kurset skriver deltakerne en akademisk tekst (artikkel eller kapittel) som løpende kommenteres av øvrige kursdeltakere samt av undervisere. Dette gjøres på den måten at deltakerne leverer inn to skriftlige innlegg som presenteres for de andre deltakerne og skal vise progresjon. Det gis 4 seminarer per semester à ca. 3 timer per gang.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Innlevering av minst to tekstutkast som skal vise progresjon
 • Hver deltaker skal minst 2 ganger innlede diskusjonen med kommentarer til en annens tekst

Eksamen:

Eksamen består av:

Innlevering av endelig tekstutkast (artikkel eller kapittel) på 4000-6000 ord.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk. Innleveringsfrist for teksten vil være en til to måneder etter siste seminar.

Bestått/ikke bestått: Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


Pensum

Ca.400 sider om tekstsjangrer, argumentasjon og skriving.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-8003
 • Undersider