høst 2018
BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Sist endret: 02.03.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap 5 stp
SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 7.5 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp
ØKMAT Matematikk for økonomer 10 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp

Innhold

 • Algebra
 • Envariable funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og integralregning
 • Aritmetiske og geometriske rekker
 • Finansmatematikk
 • Serie- og annuitetslån
 • Prislastisitet
 • Tovariable funksjoner
 • Cobb-Douglasfunksjoner
 • Lagranges metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Matematikkens relevans innenfor økonomifaget.
 • Skal kunne tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå.
 • Formulere økonomiske sammenhenger matematisk og tolke matematiske resultater økonomisk.
 • Kunne forstå det matematiske begrepsapparatet brukt i økonomi.

Ferdigheter

Kandidat skal kunne:

 • Potensregning og faktorisering med anvendelser.
 • Ligninger og ulikheter av 1. og 2. grad samt drøfte enkle 3. grads uttrykk.
 • Løse ligninger med en eller to ukjente, samt ligninger av høyere orden.
 • Derivasjon (inkludert bruk av produkt, brøk samt kjerneregel).
 • Funksjoner og funksjonsdrøfting (polynom, brøk, eksponential og logaritme funksjoner).
 • Økonomiske funksjoner samt priselastisitet.
 • Finansmatematikk (nåverdi, sparing, lån, geometriske og aritmetiske rekker).
 • Integrasjon (inkludert enkle eksempler på bruk av substitusjon og delvis integrasjon).
 • Partiell derivasjon, drøfting av funksjoner med 2 variable, maksimering under bibetingelser og Lagranges metode.
 • Differensiering.

Generell kompetanse

 • Besitte grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å løse konkrete økonomiske problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi ved hjelp av matematiske metoder.
 • Analysere og tolke matematiske modeller.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne tilegne seg ny kunnskap knyttet til bruk av matematikk innenfor det økonomiske fagområdet.
 • Kunne selvstendig analysere økonomiske problemstillinger ved hjelp av matematikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen består av to deler.

Den første delen er en 2 timers skriftlig skoleeksamen som teller 1/3 av endelig karakter. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.
Den andre delen er en 4 timers skriftlig skoleeksamen som teller 2/3 av endelig karakter. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

De to delene må være bestått og vurderes samlet. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys en kontinuasjonseksamen på begge deleksamener påfølgende semester. Studenten går kun opp til den/de deleksamen/deleksamener som ikke er bestått. Resultat fra kontinuasjonseksamen kan inngå i sluttresultatet sammen med resultat fra ordinær eksamen. Ved et nytt ordinært eksamensforsøk, må begge eksamensdeler avlegges på nytt.

Skriftlig eksamen avholdes i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.

Arbeidskrav:

Studentene må bestå to obligligatoriske innleveringer for å få avlegge deleksamen 2.


Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta | Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1007
 • Undersider