høst 2018
BED-1009 Kreativitet og innovasjon - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-1012 Innovasjonsledelse 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i sentrale begreper og definisjoner, kreative prosesser og ledelse av innovasjoner, strategisk og operasjonelt. Teorien ses i sammenheng med hvordan innovasjonsprosesser foregår i praksis. Praktiske eksempler fra næringslivet gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om kreativitet og innovasjon som fag og dets betydning for ulike typer organisasjoner og samfunn.
 • Ha kunnskap om bedriftsinterne og eksterne forhold som påvirker organisasjonens behov for innovasjon.
 • Forstå kreativitetsmodeller og ulike kreativitetsmetoder.
 • Ha kunnskap om ulike faser i organisasjonenes innovasjonsprosess.
 • Ha kunnskap om hvordan organisasjoner planlegger og gjennomfører kreativitets og innovasjonsprosesser.

 Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til bruk av ulike kreativitetsmetoder og innovasjonsprosesser.
 • Kunne utvikle og gjennomføre kreativitets- og ideutviklingsprosesser.
 • Kunne være med på å innføre nye innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne være med å utvikler organisasjonene strategiske plan for målrettet innovasjonsarbeid.
 • Kunne være med på å gjennomføre en innovasjonsprosess fra ide til faktura (som skaper lønnsomhet).

 Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over sentrale kilder og oppslagsverk i faget.
 • Kunne gjøre kritiske refleksjoner i forhold til betydningen av innovasjon og nyskapning i organisasjoner både for bedriften og samfunnet.
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring utvikling av innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle og gjennomføre ideutviklings- og kreativitetsprosesser og med utgangspunkt i de utfordringene bedriften til enhver tid står overfor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø. Eksamen består av en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Kurset har to arbeidskrav som studentene må bestå for å kunne avlegge eksamen.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Timeplan


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1009
 • Undersider