høst 2018
BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

SVF-2506 Prosjektorganisering 10 stp
ØS405 Prosjektorganisering 10 stp
BED-6007 Prosjektledelse 5 stp
BED-2042F Prosjektstyring 8 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i moderne prosjektledelse.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 • Kunnskaper:
  • Kandidaten har kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt initieres via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene tas i bruk.
  • Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektledelse.
  • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektledelse.
  • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektledelse ved at han har fått kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 
 • Ferdigheter:
  • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
  • Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
  • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
  • Kandidaten kan anvende prosjektfaglige begreper, metoder, teknikker og verktøy for å analysere problemstillinger og utforme prosjekter.
 • Generell kompetanse:
  • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
  • Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige problemstillinger.
  • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
  • Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom bruk av prosjektarbeidsformen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. En obligatorisk gruppeoppgave må være vurdert til bestått for å få avlevere eksamen i faget.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Timeplan


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2012
 • Undersider