høst 2022
PSY-2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi (nettbasert) - 10 stp

Sist endret: 08.06.2022

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Nettbasert emne. Alle forelesninger er forhåndsinnspilt og presenteres i læringsmodulen Canvas. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper er emnene PSY-1010 og PSY-1001.

Søknadskode: 9199


Innhold

Arbeidspsykologi fokuserer på det yrkesaktive individet og arbeidsmiljøet i relasjon til helse. Organisasjonspsykologi omhandler studiet av organisasjoner og grupper, og hvordan disse kan ledes og utvikles. Sentrale temaer for faget er kommunikasjon og konflikthåndtering i organisasjoner, sikkerhet, sosiale prosesser, individuelle forskjeller og arbeidsplassen som en helsefremmende arena. Emnet gir en innføring i arbeidshelse, arbeidsmiljø og aktuelle forskningsmetoder for å studere hvordan risiko, sårbarhet og beskyttende faktorer influerer generell helse og arbeidshelse. Ulike modeller for sammenhenger mellom atferd, samarbeid, organisasjon og arbeidsforhold, gis særlig fokus. Helsefremmende faktorer og tiltak fra individuelle til samfunnsmessige forhold vies også plass. En helsegevinst for individet fører også til en økonomisk gevinst for berørte bedrifter. Undervisningen fokuserer på hvordan man som leder, medarbeider og/eller bedriftshelsetjeneste kan jobbe på en god måte for å sikre at så mange som mulig har et helsefremmende og positivt arbeidsmiljø, som fremmer arbeidsnærvær og gode sosiale relasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

PSY-1001 Innføring i generell psykologi, PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi

Hva lærer du

Etter at studenten har fullført emnet, skal studenten være i stand til å:

  • Forstå arbeidslivets krav og forventninger til de ulike aktører hva gjelder kontinuerlig utvikling av psykososialt arbeidsmiljø.
  • Vurdere hvilke midler som kan anvendes til nå ulike målsettinger for bedre helse i en definert befolkning med arbeidsplassen som hovedarena.
  • Gjøre rede for gjeldende teorier innen arbeids- og organisasjonspsykologien om emner som gruppedynamikk, motivasjon og holdninger i arbeidslivet.
  • Gjøre rede for positive faktorer i arbeidslivet som er relevant for jobbtilfredshet, motivasjon, arbeid-hjem balanse, fravær, turnover og produktivitet.
  • Redegjøre for hvilke forskningsmetoder som kan anvendes til å analysere et arbeidshelseproblem.
  • Foreslå tiltak til hvordan et identifisert somatisk/psykologisk helseproblem på arbeidsplassen kan bekjempes/forebygges.

Undervisnings- og eksamensspråk

Forelesningene går på norsk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forhåndsinnspilte forelesningsrekker. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum.

 

Deltakelse på emnet krever betydelig egeninnsats. Det vil legges til rette for digitale samarbeidsformer mellom studentene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen
Innlevering: 23.11.2022 kl. 13:00
1 Semester A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Oppgaver Godkjent – ikke godkjent

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i begynnelsen av neste semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2010