høst 2022
SPL-6011 Samplan - 30 stp

Sist endret: 05.04.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 15. august

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav avhengig av om man ønsker å avlegge eksamen eller ikke. SEVS disponerer alle studieplassene på kurset og tar opp deltakerne. De utsteder også kursbevis etter kursets slutt. For å avlegge eksamen, må man i tillegg søke opptak ved Universitetet i Tromsø. Deltakerne må altså være tatt opp på kurset av SEVS før de kan søke opptak til studiet ved Universitetet i Tromsø. 

A) Opptakskrav fra SEVS - fører til kursbevis

Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. De må ha utdanning fra universitet, høgskole eller tilsvarende sterk realkompetanse. Opptak foretas av SEVS.  For å oppnå kursbevis må deltakerne være tilstede ved all undervisning, levere inn et planproblem ved kursstart og skrive et prosjektnotat (se bestemmelser under arbeidskrav). Det er i tillegg ønskelig at de deltar i arbeid med feltrapport (se informasjon nedenfor).

B) Opptakskrav fra Universitetet i Tromsø fører til eksamen (30 studiepoeng):

Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag, eller en annen bachelorgrad med relevant faglig fordypning. I tillegg må studenten ha minimum 3 års praksis innenfor relevant fagfelt.


Innhold

Planlegging både som fag og som praksis preges av en breddetilnærming. Behovet for kompetanse innenfor planleggingsmetodikk øker i takt med at styringsutfordringene blir mer komplekse. Kurset gjenspeiler derfor dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier. SAMPLAN fokuserer på koblingene mellom kunnskap og teori, innsikt og forståelse, samt praksis og handling. Økt kunnskap og kjennskap til teori, koblet til refleksjon over egne og andres erfaringer skal avlede innsikt og forståelse som til sist reflekteres i endret og bedret praksis.  

Emnet er prosessorientert fremfor å behandle plandokumenter som produkt. Forankringen av planlegging i demokratiske og politiske prosesser er en viktig del av dette. Felles komponenter i kurset: Samfunn og planlegging

  • Planleggingsteori
  • Styring og planlegging
  • Metode og arbeidsmåter
  • Næringsutvikling/regionalutvikling
  • Feltperiode: syntese og anvendelse av studiets innhold i en konkret sammenheng
  • Fordypning - særpensum

Det er to arbeidskrav på studiet   Prosjektnotat - Det skal skrives et prosjektnotat med utgangspunkt i et planproblem ved egen arbeidssituasjon/arbeidssted. Veiledning gis på 1. og 2. samling. To kandidater kan skrive prosjektnotatet sammen dersom de ser fellestrekk ved planproblemene. Det forventes mer omfattende arbeid bak notatet når to personer skriver sammen. Notatet skrives i første halvdel av kurset og skal være på ca. 10 sider. Notatet kommenteres individuelt og gis resultatet ¿godkjent¿ ¿ ¿ikke godkjent¿. Ved resultat ¿ikke godkjent¿, er det mulig å forbedre resultatet. Frist for innlevering av prosjektnotat er 1. februar.   Feltkursrapport - Forberedelse og gjennomføring av feltkurs. Dette er et gruppearbeid med grupper på 5-8 deltakere. Feltkurset forberedes på 3.samling. Innlevering av feltkursrapport etter feltkurset. Rapporten presenteres i plenum på 4.samling og gis resultatet godkjent/ikke godkjent.   Begge arbeidskrav må godkjennes før man får gå opp til eksamen.


Hva lærer du

Deltakeren skal få innsikt i sentrale tema som ligger bak all planlegging, og vise perspektivdannelse. Deltakeren skal få økt innsikt i teoretiske og prinsipielle sider ved faget, som igjen gir bedre grunnlag for praksis og videre studier. Deltakeren skal demonstrere at fagkunnskap og erfaringer kan settes inn i en teoretisk sammenheng. Nøkkelbegrepet her er helhetssyn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet er organisert som deltidsstudium over to semestre, med samlingsbasert undervisning. Samlingene har en varighet på til sammen 6 uker, fordelt på 4 perioder. Emnet avsluttes med et feltarbeid i Nord-Norge, hvor feltoppgaven foregår over helgen. Undervisningen starter i høstsemesteret, og avsluttes påfølgende vår. Det er 30-40 studieplasser på emnet.

Arbeidsformen veksler mellom forelesninger, befaringer, gruppearbeid, øvelser, diskusjoner, litteraturkollokvier og veiledning på prosjektnotat. Deltakerne blir oppfordret til å holde foredrag, kåserier og lignende med tema fra egen erfaring. Deltakernes kompetanse og engasjement er en sentral ressurs i SAMPLAN. 

Samlingene foregår forskjellige steder i landet. Samtlige perioder inkluderer presentasjon av lokale planer, prosjekter, tiltak eller organisatoriske forsøk som er av interesse for deltakerne. Disse velges ut fra aktualitet, men også slik at de gjennom kurset som helhet tar for seg ulike planutfordringer, arbeidsmåter og fagfelt. Dette stimulerer til helhetlig planlegging ved større engasjement og forståelse for andres fagområder. 

Planproblemer

På første samling presenterer deltakerne aktuelle planleggingsproblemer fra sin hverdag. Disse brukes både som eksempler og som gjenstand for arbeid senere i kurset. Gjennom samarbeid i tematisk organiserte grupper, kan deltakerne bistå hverandre med analyse og anvendelse av kursets innhold i disse praktiske oppgavene.

Feltarbeid

Feltarbeidet representerer et eksperiment med en planleggingsoppgave hvor deltakerne skal bruke lærdom fra kurset, utvikle økt bevissthet om egne teamroller og prøve ut nye arbeidsmåter. Feltarbeidet gjennomføres ved at små grupper, 5 - 8 personer, samarbeider i en feltkommune i 3-4 dager. Arbeidet med å planlegge, organisere seg og utføre en oppgave med få mennesker på kort tid, gir anledning til å anvende lærdom i praksis. Hver gruppe presenterer sin forståelse for stedet og analyserer gruppens interne prosesser. 


Timeplan


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F

Mer info om mappevurdering

Eksamen er integrert i kurset i form av mappeevaluering. Mappeevaluering innebærer at eksamen er en prosess, og det gis dermed ikke karakterer på enkeltdelene. Mappen består av prosjektnotatet, feltkursrapporten og en hjemmeeksamen. 

Eksamensoppgave utleveres etter 4. samling. Studentene får 2 dager på å ferdigstille oppgaven som skal være på 5-10 sider. Selvvalgt pensum vedlegges besvarelsen.

Hele mappen, som består av prosjektnotatet, feltkursrapporten og hjemmeeksamen, danner grunnlag for karakterfastsetting. I mappen utgjør hjemmeeksamen grunnlaget for evaluering, mens prosjektnotatet og feltkursrapporten til sammen kan justere sluttkarakteren med inntil en karakter.


Kontinuasjonseksamen

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: SPL-6011