vår 2022
VID-6013 HMS i landbruket - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

15. desember 2021

Emnetype

Videreutdanningsemne på lavere gradsnivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web

Emnet har kursavgift på kr 16 923,- + semesteravgift.

Pensumlitteratur, reise og opphold er ikke inkludert i kursavgiften og må dekkes av den enkelte student.


Innhold

Videreutdanningen gir faglig fordypning i Helse, miljø og sikkerhet med vekt på HMS arbeid i landbruket, grunnforståelse for forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem for landbruket.

Formålet er å gi studenter kunnskap og grunnforståelse for kvalitets-forbedringsarbeid i landbruket og om de spesielle hensyn som må tas ved HMS-arbeid i næringen.

Forholdet knyttet til HMS-arbeid endrer seg konstant i tråd med kompleksiteten i landbruket og behovet for å redusere ulykker og risiko i bransjen er stor. Kurset skal bidra til økt kompetanse om helse, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko.

Kurset tilstreber en forståelse av HMS arbeidet i praksis.

 

Oppbygging av kurset;

 • generell del – HMS teori
 • Spesiell del – HMS i landbruket, lover og regler samt forskrifter
 • Operativ del – egen arbeidssituasjon – praktisk vernerunde

 

Undervisning finner sted på UiT Norges arktiske universitet, campus Breivika Tromsø og andre relevante lokasjoner i landet.

Alternative undervisningsopplegg så som bedriftsbesøk vil også kunne finne sted.


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har kjennskap til de lover og regler som gjelder for HMS i landbruket
 • har kjennskap til de spesielle forhold som påvirker sikkerheten og kvaliteten i landbruket
 • har kjennskap til de ytre faktorer som påvirker mennesker som arbeider i landbruket, menneskelige faktorer i HMS arbeid og forstå
 • har kjennskap til de forholdsregler som må tas ved tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø.
 • har kjennskap til brannforebygging i landbruket

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan utføre sitt arbeid i tråd med god HMS praksis
 • vurdere den menneskelige faktor i praktisering av HMS arbeidet
 • behersker relevante faglige verktøy og bruk av praktisk rettet kvalitetshåndbok for landbruket

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • har forståelse av de spesielle hensyn som må tas for en kvalitetsmessig og sikker arbeidshverdag i landbruket.
 • forstår kompleksiteten som knytter seg til HMS i landbruket.

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid/øvingsoppgaver. Undervisningen vil består av både teori og praktisk øvelse innen HMS-feltet

 

Kurset er samlingsbasert, 3 samlinger, lunsj til lunsj;

Samling I: 18. – 19. januar i Tromsø

Samling II: 1. – 3. mars i Tromsø og Gibostad (Gibostad hele dagen 2. mars)

Samling III: 22. -23. mars i Tromsø


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen, individuelt eller i grupper på inntil 3 personer. Gruppen vurderes samlet.

Eksamen utgjør en vesentlig del av studiet. Eksamensformen skal stimulere til bred bruk av fagstoff, selvstendige vurderinger, refleksjoner og drøftinger og den praktiske øvingen som er gitt.

 

Frist for innlevering av hjemmeeksamen er satt til fire uker etter at eksamen er åpnet. Det gis veiledning i eksamensperioden.

 

Bokstavkarakter fra A til E, der F er stryk. Bokstavkarakterene vil fremkomme på karakterutskrift.

 

Det kan i særskilte tilfeller gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager, basert på skriftlig begrunnet søknad. Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen.

 

Obligatoriske arbeidskrav: Det forutsettes min 20 % deltakelse på samlingene.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VID-6013