vår 2022
HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

15. april 2021

Emnetype

Etter og -videreutdanningsemne på masternivå.

Opptakskrav

Krav som må dokumenteres ved søknad:

 • Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid
 • Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og med relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet gis også opptak
 • Dokumentert minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern ved oppstart av, og under videreutdanningen
 • Minimum 3 års erfaring fra arbeid i kommunalt-, statlig- eller privat barnevern.

Dersom flere kvalifiserte søkere, enn studieplasser, prioriteres de i følgende rekkefølge:  

Søkere som kan dokumentere at de har:  

 • Relevant arbeidserfaring fra kommunalt-, statlig- eller privat barnevern utover 3 år 
 • Master i barnevern eller sosialt arbeid 
 • Relevant kompetanseprogram og/eller kurs 
 • Søkere uten lederansvar i sin tjeneste 

Utdanningen er nasjonal og det er et ønske at ulike kommuner/barneverntjenester inkluderes i utdanningen. Skulle det være mange søkere fra samme tjeneste/kommune vil tildeling av studieplasser kunne begrenses på bakgrunn av ønske om geografisk spredning. 

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak til studier ved UiT.  

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende.

Søk på studiet: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT

ØKONOMISK TILSKUDD TIL UTDANNINGEN:
Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 110 000 kroner for arbeidsgivere som sender ansatte på utdanningen. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Informasjon og søknad om tilskudd finnes på Bufdirs hjemmeside.

<a href=https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/>Tilskudd</a>

OBS: Det må søkes om opptak til utdanning og tilskudd hver for seg. Søknad om tilskudd må sendes til Bufdir innen 30. april 2021. Arbeidsgiver må søke Bufdir om tilskudd før søker får svar på opptak.https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/


Innhold

Utdanningen skal heve kompetansen i barnevernet og skal bidra til å forebygge utbrenthet og redusere turnover gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte skal motta veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Derfor har denne videreutdanningen som mål å kvalifisere erfarne ansatte i barneverntjenestene til å inneha rollen som kollegaveileder for den nytilsatte. 

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

Videreutdanningen går over to semestre og gir 30 studiepoeng.  Den organiseres med 2 felles nasjonale samlinger i Tromsø, digitale læringsressurser og 3 lokale/regionale samlinger i grupper. 

I videreutdanningen arbeider kandidatene med forståelse av veiledningsteorier, med kunnskapsgrunnlaget for veiledning, med forståelse for veiledningspedagogikk, veiledningsmodeller og veilederroller. Veiledning av nyansatte kan ha ulike formål: saksveiledning, debrifing og støtte i vanskelige saker, samt bidra til en profesjonell og faglig utvikling av den nyansatte. Veilederstudentene må dermed trenes i ulike tilnærminger til veiledningsfaget. Ferdighetstrening er sentralt i utdanningen, for å trene veilederstudentene i å planlegge, gjennomføre og evaluere en veiledningsprosess. Gjennom tilbakemeldinger på video av egen veiledning, rollespill og andre aktive pedagogiske virkemidler fremmes studentenes praktiske veilederkompetanse. 

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre med til sammen 18 hele dager i samling, inkludert en eksamensdag. I tillegg kommer individuelle arbeidskrav og veiledningsøvelser på eget tjenestested. Studiet krever at kandidater i fulltidsstilling frigjøres på deltid til deltakelse i fellessamlinger og veiledningsgrupper, samt at kandidatene får tid til å veilede kolleger i egen praksis. Arbeidsgiver kan søke Bufdir om økonomisk støtte for deltagere på utdanningen. 


Hva lærer du

Formålet med videreutdanningen i kollegabasert veiledning for erfarne ansatte i barneverntjenestene, er å utdanne kandidater som har høyt barnevernfaglig kunnskaps- og erfaringsnivå og som kan bruke dette til å veilede mindre erfarne kollegaer gjennom etiske og faglige krevende prosesser. Målet med veiledningen er at kvaliteten på barnevernfaglige analyser, vurderinger og praksis sikres og videreutvikles, og at den nyutdannete/nytilsattes kompetanse og trygghet på egen faglighet styrkes. 

Veilederutdanningen skal gi kandidatene kunnskap om, og ferdigheter i, å utvikle og ivareta nyansattes faglige utvikling og bidra til en yrkessosialisering som fremmer trygghet og profesjonell utvikling.  

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om ulike veiledningsformer. 
 • Kan analysere konkrete veilednings- og praksisutfordringer på grunnlag av teori og modeller. 
 • Kan analysere ulike barnevernfaglige situasjoner og får fram helhetsperspektiver.

Ferdigheter:

 • Kan beskrive egen faglig utøvelse i veiledning, samt justere veiledningen underveis ved behov.
 • Kan bruke ulike veiledningstradisjoner, både individuelt og i gruppe. 
 • Kan anvende ulik veiledningsmetodikk, for eksempel reflekterende team, kritiske hendelser, rollespill, deltagende observasjon m.fl.
 • Kan bruke evalueringsformer underveis og gi systematiske tilbakemeldinger i veiledningen.

Generell kompetanse

 • Har kompetanse til å vurdere komplekse og etiske utfordringer som kan oppstå i veiledningen.
 • Kan redegjøre for egen veilederkompetanse i praksis, i lys av teoretiske og etiske problemstillinger.
 • Har oversikt over ulike symptomer, konsekvenser og strategier i møte med belastende arbeidsoppgaver.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er på mastergradsnivå. Det er organisert i 5 samlinger  over to semester, og i tillegg kommer læringsaktiviteter mellom samlingene og individuelle arbeidskrav.

Utdanningen har 2 nasjonale fellessamlinger i Tromsø på til sammen 6 dager i løpet av studieåret, hvorav 5 dager er undervisningsdager og 1 dag er avsatt til eksamen. Det er 3 regionale samlinger på 4  dager hver og hvor ferdighetstrening og veiledning står i fokus for å mestre rollen som kollegaveileder. De regionale gruppene vil organiseres og vil kunne være i hhv Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. De regionale gruppene gjennomføres i samarbeid med RBUP Øst/Sør, RKBU Vest og RKBU Midt-Norge.

Veilederutdanninga er fundert på deltakeraktive læringsformer. Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring, blant annet ved å bringe problemstillinger og videoklipp fra egen praksis/veilederpraksis med til undervisningen. Arbeidsformene er forelesninger, seminar/ gruppearbeid med veileder, veiledning på egen veilederpraksis, litteraturstudier og skriftliggjøring (f.eks. refleksjonsnotater). 

Det pedagogiske målet er å skape best mulig samsvar mellom læringsformene i studiet og arbeidsformene som studentene benytter til veiledning av den nytilsatte i egen praksis. I utdanningen skal det være variasjon i undervisnings, lærings- og arbeidsformer innen hver enkelt samling. Undervisnings, lærings- og arbeidsformer vil variere i forhold til hvilket læringsutbytte som er i fokus.

Undervisning/fellessamling
Det forventes at studentene forbereder seg til samlingene gjennom å arbeide med faglitteratur og praktisere kollegaveiledning. Det vil si å arbeide aktivt med veiledning mellom samlingene, og forberede seg på å legge frem problemstillinger og videoklipp fra sin egen (veilednings-)praksis. Den pedagogiske modellen legger til rette for veksling mellom ulike problemløsningsaktiviteter/modeller, drøftinger og ferdighetstrening, og tar sikte på integrasjon av teoretisk-, empirisk- og erfaringskunnskap i utøvelse av veiledning. 

Forelesninger
Teoretiske og empiriske perspektiver på veiledning vil bli belyst gjennom forelesninger som skal gi studentene forutsetninger til kritisk vurdering av ulike veiledningsteorier og kunnskapsgrunnlaget for virksom veiledning.  Forelesningene skal danne grunnlag for det videre arbeid med lærestoffet gjennom selvstudier, i seminargrupper og i veiledning.  

Gruppearbeid og seminar
Gruppearbeid og seminarer vil ta utgangspunkt i sentrale problemstillinger knyttet til læringsmålene og studentenes veiledningserfaringer. Ferdighetstrening er sentralt i gruppene. Vi jobber med problemstillinger som i stor grad hentes fra egen praksis og det gis veiledning på kandidatenes veiledning.

Evaluering
Evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen, og gjøres både skriftlig og muntlig. Målet med evaluering er bevisstgjøring av sammenhengen mellom mål og midler, mellom innsats og utbytte, og ulike sider av læreprosessen. Åpenhet og saklighet fremholdes som idealer og krav i all evaluering. Evaluering skal sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse som er forenlig med god yrkesutøvelse. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • Det er obligatorisk deltagelse på samlingene med minimum 75 %
 • Det vil bli gitt skriftlige oppgaver som skal besvares mellom samlingene.
 • Kandidatene skal trene på kollegaveiledning i egen praksis. Kollegaveiledning skal filmes for å bringes med til samlingene, hvor det vil bli gitt veiledning på veiledning.

Eksamen:

 • Eksamen gjennomføres i forbindelse med siste nasjonale samling. Eksamensform er en individuell muntlig eksamen, der studentene skal ha med seg video av seg selv mens de veileder. Videoen skal ha en varighet på inntil 7 minutter. Studenten skal legge fram en problemstilling fra eksamensfilmen og koble teori til praksis. Intern og ekstern sensor stiller spørsmål og eksaminerer kandidaten ut fra dette. 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Studenter som ikke består får adgang til kontinuasjonseksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Oslo | Bergen | Trondheim |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6317