vår 2022
VID-6072 Videreutdanning - Undervisning i samisk som andrespråk - 30 stp

Sist endret: 25.04.2022

Søknadsfrist

1. juni på http://uit.no/evuweb

Emnetype

Emnet er et videreutdanningskurs for lærere i grunnskolen. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studiet bygger på LER-1711 eller tilsvarende. Kravet er fullført lærerutdanning og jobb i skolen.  

Innhold

Emnet bygger på grunnlaget emnet 1711. Emnet videreutvikler studentens språkferdighet, ordforråd, og setter fokus på kommunikativ kompetanse. Emnet omhandler ulike former for språkbruk og språklæringsprosesser, språklæringsstrategier og opplæringsmetoder, og tar opp problemstillinger knyttet til faget samisk som andrespråk. Det blir gitt innføring i samisk fagdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget samisk som andrespråk med hovedvekt på følgende temaer:

 • god muntlig og skriftlig kommunikasjon på samisk
 • arbeid med fagtekster og autentiske tekster på samisk
 • fagdidaktikk for samisk som andrespråk


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om samisk språk
 • kunnskap om hvordan man lærer samisk som andrespråk
 • kunnskap om hvordan man underviser i samisk som andrespråk
 • kunnskap om samiskfaget i skolen

Ferdigheter

Studenten:

 • kan følge forelesninger på samisk
 • kan diskutere på samisk om almenne emner
 • kan planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samisk som andrespråk
 • kan bruke relevante metoder for undervisning og læring  
 • kan anvende fagdidaktisk teori i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Generell kompetanse:

 • utvikle sin egen samiske språklige og faglige kompetanse
 • fagdidaktikk om andrespråksundervisning
 • undervisningspraksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Samisk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, studentaktive undervisnings- og læringsformer slik som presentasjoner, arbeid i grupper, nettbaserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer. Studentene skal få utvikle eget materiell og prøve ut læremidler som brukes i samiskundervisningen i skolen.

Praksis i samisk som andrespråk, i egen klasse.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlige presentasjoner med respons fra faglærer og medstudenter, 8 tilsammen
 • Skriftlige innleveringer, 4 skjønnlitterær tekster, 4 fagtekster (2000-2500 ord). Skrive i et prosessorientert løp med muligheter for å levere om igjen og med endelig frist
 • en grammatikktest

Skriftlig praksisrapport fra utprøving i egen klasse i samisk (inntil 1200 ord) med muntlig framføring.

Alle innleveringer må være levert og godkjent tre uke før eksamen.

 • 80% oppmøtekrav i undervisningen

 

Eksamen består av:

 • en muntlig eksamen på 30 minutter som består av en presentasjonsdel og en prøving
 • en skriftlig eksamen med varighet på 4 timer. Eksamen består av lytteprøve, tekstforståelse og tekstproduksjon

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Storslett | Kirkenes |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: VID-6072