vår 2022
IDR-6001 Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse - 10 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

Se info under etter- og videreutdanningskurs.  

Emnetype

Etter- og videreutdanningsemne særlig rettet mot ansatte innen helse, omsorg og undervisningssektor, men også åpent for andre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Studiepoengreduksjon

IDR-2353 Fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering 5 stp

Innhold

Videreutdanningskurset i fysisk aktivitet og helse skal gi grunnleggende kunnskap om effekter og bruk av fysisk aktivitet i forebyggende og helsefremmende arbeid i en kunnskapsbasert setting. Ved å gjennomføre kurset gis innsikt i hvordan fysisk aktivitet påvirker helse og livskvalitet. Videre vil studentene erverve elementær kunnskap om veiledning og tilrettelegging av fysisk aktivitet for økt helse og trivsel.

Faget baseres på 5 ulike moduler som alle må fullføres for å ta eksamen:

 • Biologiske tilpasninger til fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Fysisk aktivitet i forebygging av sykdom og som del av behandling ved sykdom
 • Testing av fysisk form
 • Fysisk aktivitet og adferd

Biologiske tilpasninger gir grunnleggende kunnskap om hvordan ulike organer i kroppen reagerer på fysisk aktivitet og hvilke tilpasninger som oppstår som følge av regelmessig fysisk aktivitet.

Modulen fysisk aktivitet og trening har som hensikt å gi kunnskap om bruksområdene for ulike typer fysisk aktivitet og trening. Videre gis en grunnleggende innføring i hvordan man skal gi råd og veiledning i styrke og utholdenhetstrening, samt balanse og koordinasjon.

Fysisk aktivitet for forebygging av sykdom og som del av behandling tar spesifikt for seg hvordan trening kan påvirke sykdomsforløpet for relevante livsstilsykdommer som blant annet hjerte og kar, fedme, kreft og diabetes. Her formidles kunnskap om selve sykdomsbildet, hvilke anbefalinger som gjelder og hvordan vi kan bruke anbefalingene til å gi veiledning i fysisk aktivitet for å forebygge sykdom eller rehabilitering under og etter sykdom hos ulike grupper av pasienter.

Testing av fysisk form gir grunnleggende kompetanse om testing av relevante egenskaper for fysisk helse. Hensikten er å gi kunnskap om hvordan vi kan gjøre fysisk aktivitet målbar for å vite om aktiviteten har effekt eller ikke på ulike parametere.

Fysisk aktivitet og adferd gir kunnskap om hvordan adferd påvirker graden av fysisk aktivitet i ulike livsfaser. Videre har modulen som hensikt å gi grunnleggende kunnskap om ulike verktøy som kan benyttes for å endre inaktive individer sin adferd for å lettere kunne etablere fysisk aktivitet som en del av den daglige rutinen.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kunne gi en grunnleggende beskrivelse av hvordan kroppen reagerer på fysisk aktivitet og de fysiologiske endringer som skjer som følge av regelmessig fysisk aktivitet
 • Evne til å kunne beskrive de helsefremmende fordelene av fysisk aktivitet
 • Kunnskap om anbefalinger for fysisk aktivitet for både friske og syke personer i befolkningen
 • Kunne gi en generell beskrivelse om grunnleggende treningsprinsipper
 • Ha forståelse for kontraindikasjoner for fysisk aktivitet, når er det ugunstig, og når henvisning til lege eller annen relevant helsepersonell er nødvendig før oppstart av fysisk aktivitet

Ferdigheter

 • Kunne foreskrive og veilede i fysisk aktivitet for inaktive personer og individer med ulike sykdommer
 • Kunne gjennomføre enkle tester for å gjøre fysisk aktivitet målbart
 • Beherske grunnleggende verktøy for å legge til rette for varig endring av fysiske aktivitets vaner og redusere inaktiv adferd
 • Motivere til helsefremmende livstil

Generell kompetanse

 • Kunne kritisk diskutere og reflektere rundt innvirkningen av fysisk aktivitet i hverdagen, og viktigheten av å fremme fysisk aktivitet før, under og etter sykdom
 • Kjenner til viktigheten av å gjøre fysisk aktivitet målbart
 • Forståelse for hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker helse og trivsel

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet blir utelukkende avholdt digitalt. Det gis faglig materiale på den digitale læringsplattformen Canvas. Noe av fagmaterialet er skriftlig, men hovedsakelig gis undervisning i form av forhåndsinnspilte videoforelesninger med PowerPoint. Etter hver forelesning gis det oppgaver i form av kortsvars/refleksjonsoppgaver. Ved gjennomføring av en enkeltmodul må arbeidskrav i form av multiple choice oppgaver gjennomføres og bestås. For å gå opp til eksamen kreves det at samtlige 5 moduler fullføres og bestås.

For å optimalisere læring gis det tilgang til et deltagerforum hvor studenter kan diskutere med hverandre og kursansvarlig. Videre gis kontaktinfo for fagpersoner tilknyttet til kurset som kan kontaktes for bistand med eventuelle faglige og tekniske spørsmål.


Eksamen

Eksamen og vurdering

 • Individuell  5 dagers caseoppgave
 • Eksamen arrangeres to ganger pr semester. Eksamen utleveres som caseoppgave, hvor studentene må ta i bruk det som de har lært i de ulike modulene for å legge til rette for veiledning av fysisk aktivitet.
 • Bestått/ikke bestått

 

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen, men ved vurdering «ikke bestått» har studenter mulighet for å avlegge ny eksamen med ny case ved neste ordinære eksamen.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-6001