vår 2022
PED-6109 Multifunksjonshemming - 10 stp

Sist endret: 20.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad. 

Studiet er relevant for fagfolk som arbeider i forhold til barn og unge hvor det kreves kunnskaper på høyt nivå innen fagfeltet, enten som lærere/rådgivere eller som helse- og sosialarbeidere.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velg Enkeltemner. Deretter Enkeltemner masternivå. Fra listen velger du 9371 Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Innhold

Multifunksjonshemming er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet problematikk relatert til multifunksjonshemming.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til multifunksjonshemming overfor barn og unge i forhold til skole og hjem. 

Sentrale tema

 • Begreper og metoder i arbeid med multifunksjonshemming
 • Lov- og regelverk
 • Individuell opplæringsplan/Individuell plan
 • Kommunikasjon og stressmestring 
 • Læringsstiler


Hva lærer du

Etter bestått studium/emne skal kandidaten ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om hva multifunksjonshemming er
 • Inngående kunnskap om individuell plan og rettigheter og tiltaksbeskrivelser
 • Inngående kunnskap om ulike sider ved kommunikasjon generelt og ASK (alternativ og spesiell kommunikasjon) spesielt.

Ferdigheter:

 • Kan bruke relevant metoder som hjelper barn/unge med multifunksjonshemming til å forholde seg bedre til ulike sosiale settinger og kommunikasjon/ASK
 • Kan etablere gode rutiner og god oversikt for å fremme læring
 • Kan forholde seg hensiktsmessig til elevens behov for veiledning/tolking
 • Kan bruke individuell plan og individuell opplæringsplan for å tilrettelegge individuelle opplegg.
 • Kan anvende digitale verktøy som hjelpe- og læremidler

Generell kompetanse:

 • Innsikt i de ulike fagetaters ansvar og tilbud
 • Innsikt i alternative opplæringstilbud og tilpasset opplæring i og utenfor klassens ramme


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil foregå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum. 

Undervisning

Emne er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à tre dager fordelt på ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. 

Arbeidsformer

Studiets læringsaktiviteter er forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at at både undervisning og læring skal være studentaktive. Kandidatens egen erfaringer er en ressurs og vil bli tatt aktiv i bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanning. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre (3) dager. Omfang på oppgaven er mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. 

Eksamensspråket er norsk.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne fremstille seg til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-6109