vår 2022
PED-6110 Autismeforstyrrelser - 10 stp

Sist endret: 20.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad.

Studiet er relevant for fagfolk som arbeider i forhold til barn og unge hvor det kreves kunnskaper på høyt nivå innen fagfeltet, enten som lærere/rådgivere eller som helse- og sosialarbeidere.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I søknadsweb velg Enkeltemner. Deretter Enkeltemner, masternivå. Fra listen velger man 9371 Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Innhold

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til autismespekterforstyrrelser overfor barn og unge i forhold til skole og hjem.

Sentrale tema

 • Begreper og metoder i arbeid med autismespekterproblematikk
 • Følgeproblematikk
 • Lov- og regelverk
 • Individuell opplæringsplan
 • Diagnoser


Hva lærer du

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om autismespektervansker - de ulike diagnoser.

Ferdigheter:

 • Kan bruke relevante metoder som hjelper barn/unge med autismespekterforstyrrelser til å bedre «forstå» og bedre forholde seg til ulike sosiale settinger og kommunikasjon.
 • Kan etablere gode rutiner og god oversikt - ulike hjelpemidler og metoder for å forebygge angst og uro.

Generell kompetanse:

 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder, både med spesialister og til allmennheten.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. 

Arbeidsformer:

Studiets læringsaktiviteter er forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.

Undervisning og eksamener vil forgå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-6110