vår 2022
PED-6342 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 1 - 15 stp

Sist endret: 20.05.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Emnetype

Praktisk/teoretisk videreutdanningsemne på masternivå. Emnet er det første av to valgmoduler og fokuserer på profesjonskvalifiserende veiledning av studenter og nyutdannede.

Utdanningen danner grunnlag for videre spesialisering i veiledning, både på master-og PhD nivå.

Emnet overlapper følgende emner:

 • PED-6326 Veiledning for lærere i skole og barnehage
 • PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehage
 • PED-6319 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet -del 2, 15 stp.
 • PED-6320 Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage -del 2, 15 stp.
 • Veiledning i praksis del 2

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring; minst 3 år/ 180 stp. Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer eller barnehagelærer etter endt utdanning. Søker skal stå i, eller etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer.

Emnet bygger på grunnmodulen i Veiledning for lærere skole og barnehage.

Emne tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Søker må ha gjennomført emnets grunnmodul 15 stp.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-6341 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage. Grunnmodul

Studiepoengreduksjon

PED-6326 Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 15 stp
PED-6326F Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 15 stp
PED-6319 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 2 15 stp
PED-6320 Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage veilederemne 2 15 stp

Innhold

Emnet gir en fordypning i profesjonskvalifiserende veiledning for studenter og nyutdannede. Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming og det arbeides både individuelt og i grupper. Studiet krever at studentene tar utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende rammer og mål for veiledning for studenter og nyutdannede. 

Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning av studenter og nyutdannede:

 • Veiledning som fagfelt
  • Fordypning i ulike veiledningstradisjoner og praktiske tilnærminger
  • Fordypning i kommunikasjon og relasjon
  • Fordypning i veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole 
 • Profesjon og veiledning
  • Makt og asymmetri i veiledning
  • Profesjonsetikk og digital kompetanse
  • Styrking og mestring i veiledning for profesjonsutviklingen
 • Organisasjon og lærende kulturer
  • Organisasjonsutvikling og veiledning
 • Vitenskapsteori og metode
  • Fordypning i aksjonsforskningsstrategier og veiledning
  • Metoder for egen og andres utvikling


Hva lærer du

Etter bestått emne skal følgende læringsresultat være oppnådd: 

Kunnskaper :

Studenten skal ha: 

 • spesialisert innsikt i ulike veiledningstradisjoner, veiledningsretninger og karakteristiske praktiske tilnærminger 
 • avansert kunnskap om makt og asymmetri i veiledning 
 • fordypet innsikt i etiske perspektiver og utfordringer knyttet til veiledning, profesjonsutvikling og bruk av digitale verktøy 
 • inngående kunnskap om veiledningens muligheter og utfordringer knyttet til egen og andres profesjonelle utvikling og læring 
 • inngående kunnskap og forståelse for styrking og mestring i veiledning for profesjonsutvikling 
 • spesialisert kunnskap om bruk av strategier fra aksjonsforskning knyttet til forskning og utvikling  
 • inngående kunnskap om veiledning av studenter i praksis og nyutdannede lærere i barnehage og skole 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne: 

 • anvende sin kunnskap om veiledning på nye og ulike veiledningsområder, individuelt og i grupper  
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger  
 • analysere og forholde seg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer  
 • gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til relevante veiledningsprosesser 

 

Kompetanse :

Studenten skal kunne: 

 • formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og delta i debatt på fagområdet 
 • ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjelder veiledning  
 • bidra til utvikling, kritisk tenkning og innovasjon av gode veiledningsordninger 
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen veiledningsfeltet på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over et semester. Emnet består av 3 samlinger, à 2 dager. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, fortrinnsvis med studenter i praksis eller nyutdannede. Samlingene vil bestå av en veksling mellom veiledningsøvelser individuelt og i grupper, seminararbeid og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings- og vurderingsferdigheter.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg eksamen:

 • En plan for gjennomføring av minimum 3 veiledningsøkter (1-2 sider). Planen skal inneholde et punkt om kunnskapsdeling i eget kollegium på slutten av semesteret.
 • Studenten skal presentere eget utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
 • 80% oppmøte på samlingene
 • 80% deltagelse på nettbasert arbeid.

Eksamen består av:

 • En individuell skriftlig hjemmeoppgave på 7000 ord.
  Oppgaven skal dreie seg om veilederens utvikling av egen kompetanse som veileder. Studenten skal sammen med medstudenter ta lyd- eller videoopptak av en- til to veiledningsøkter. Opptaket analyseres med fokus på egen veilederrolle. Erfaringer fra opptak og øvrige veiledningsøkter som gjennomføres i løpet av emnet inngår i oppgaven. 

 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått 

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PED-6342