vår 2022
PED-6343 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 2 - 15 stp

Sist endret: 16.05.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Emnetype

Praktisk/ teoretisk videreutdanningsemne på masternivå.

Emnet er det andre av to valgmoduler og fokuserer på prosessveiledning for kvalitetsutvikling i kollegagrupper.Det kan legges til rette for spesialisering inn mot barnehage, grunn- eller videregående skole.Utdanningen danner grunnlag for videre spesialisering i veiledning, både på master- og PhD nivå.

 

Emnet overlapper følgende emner:

 • PED-6326 Veiledning for lærere i skole og barnehage
 • PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehage
 • PED-6319 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 2, 15 stp.
 • PED-6320 Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage - del 2, 15 stp.
 • Veiledning i praksis del 2

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring; minst 3 år/ 180 stp. Søker skal stå i, eller etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer. 

Emnet bygger på grunnmodulen i Veiledning for lærere skole og barnehage. 

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Søker må ha gjennomført emnets grunnmodul 15 stp  

 Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.  


Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-6341 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage. Grunnmodul

Studiepoengreduksjon

PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen 15 stp
PED-6326 Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 15 stp
PED-6319 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 2 15 stp
PED-6320 Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage veilederemne 2 15 stp

Innhold

Emnet gir en fordypning i profesjonsveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole. Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming og det arbeides både individuelt og i grupper.  

Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole: 

 

 • Veiledning som fagfelt
  • Fordypning i ulike veiledningstradisjoner og praktiske tilnærminger
  • Fordypning i kommunikasjon og relasjon
 • Profesjonsfelleskap og veiledning
  • Makt og asymmetri i veiledning
  • Profesjonsetikk og digital kompetanse
  • Styrking og mestring i veiledning for kvalitetsutvikling
 • Organisasjon og lærende kulturer
  • Kollektiv og individuell veiledning relatert til organisasjonsutvikling
 • Vitenskapsteori og metode
  • Fordypning i aksjonsforskningsstrategier og veiledning
  • Metoder for kvalitetsutvikling i profesjonsfellesskapet


Hva lærer du

Etter bestått emne skal følgende læringsresultat være oppnådd: 

Kunnskaper :

Studenten skal ha: 

 • ordypet innsikt i ulike veiledningstradisjoner, veiledningsretninger og karakteristiske praktiske tilnærminger 
 • avansert kunnskap om makt, asymmetri og styrker og svakheter ved ulike tilnærminger til veiledning  
 • fordypet innsikt i etiske perspektiver og utfordringer knyttet til veiledning og kvalitetsutvikling 
 • inngående kunnskap om veiledningens muligheter og utfordringer knyttet til læring- og utviklingsprosesser i profesjonsfellesskapet 
 • inngående kunnskap om profesjonsetikk og digital kompetanse 
 • avansert kunnskap og forståelse for styrking og mestring i veiledning for kvalitetsutvikling 
 • spesialisert kunnskap om bruk av aksjonsforskningsstrategier knyttet til forskning og utviklingsprosesser i barnehage og skole  

 

Ferdigheter :

Studenten skal kunne: 

 • anvende sin kunnskap om veiledning på nye og ulike veiledningsområder, individuelt og i grupper  
 •  analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger innenfor profesjonsveiledning 
 •  analysere og forholde seg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer 
 •  gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til relevante veiledningsprosesser  

Kompetanse :

Studenten skal kunne: 

 • formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og kunne delta i debatt på fagområdet  
 • ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjelder prosessveiledning for utvikling  
 • bidra til utvikling og innovasjon av gode veiledningsordninger 
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen veiledningsfeltet på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter  
 •  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over et semester. Emnet består av 3 samlinger, à 2 dager. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, fortrinnsvis med studenter i praksis eller nyutdannede. Samlingene vil bestå av en veksling mellom veiledningsøvelser individuelt og i grupper, seminararbeid og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings- og vurderingsferdigheter.

Emnet evalueres fortløpende etter den enkelte samling og etter endt studieår. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg eksamen: 

 • En plan for gjennomføring av minimum 3 veiledningsøkter med fokus på utvikling av profesjonsfellesskap/organisasjonsutvikling (1-2 sider). Planen skal inneholde et punkt om kunnskapsdeling i eget kollegium på slutten av semesteret. 
 • Studenten skal presentere eget utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. 
 • 80% oppmøte på samlingene 
 • 80% deltagelse på nettbasert arbeid 

Eksamen består av:

 • En individuell skriftlig hjemmeoppgave på 7000 ord.
  Oppgaven skal dreie seg om veilederens utvikling av egen kompetanse som prosessveileder i profesjonsfellesskapet. Studenten skal sammen med medstudenter ta lyd- eller videoopptak av en- til to veiledningsøkter. Opptaket analyseres med fokus på egen veilederrolle. Erfaringer fra opptak og øvrige veiledningsøkter som gjennomføres i løpet av emnet inngår i oppgaven. 

 

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått 

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PED-6343