vår 2022
VID-6083 MatematikkMOOC - Matematikk for lærere 1 1-10., Emne 2 - 15 stp

Sist endret: 06.05.2022

Søknadsfrist

01. mars på http://udir.no/videreutdanning (for stipend og vikar-ordning)

ca. 15.mai på http://uit.no/evuweb for restplass-søkere

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon


Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som tar 30 studiepoeng MatematikkMOOC - Matematikk 1 1 - 10. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere:

 • Fullført lærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning eller annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å undervise i 1-10 trinn

Deltakerne må gjennom studiet være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 1-10 trinn som tillater at de kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på arbeidsforholdet, men dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre arbeidskravene.


Innhold

Dette emnet er en videreføring av emne 1. Også her er utforsking, resonnering og argumentasjon viktige deler av emnet. Dette er sentrale områder i LK - 20 gjennom for eksempel arbeidet med de ulike kjerneelementene og dybdelæringsprosesser. Innholdet i studiet vil vektlegge og gjenspeile dette.

I dette emnet vil det jobbes videre med undervisningskunnskap knyttet til de tre hovedtemaene Vurdering for læring, Fra tall til algebra og funksjoner og Resonnering og argumentasjon.

Innenfor Vurdering for læring vil emnet ha fokus på å utvikle og forbedre en læringssituasjon. Her vil vurdering med metodiske grep som kan brukes i læring av matematikk, og vurdering satt i system, stå sentralt. Kartlegging for å avdekke mulige matematikkvansker også være et aktuelt tema.

Temaet Fra tall til algebra og funksjoner har fokus på hvordan arbeidet med tall legger grunnlag for den algebraiske tenkningen gjennom abstraksjon og generalisering. Ulike utfordringer og misoppfatninger som er knyttet til temaene vil også vektlegges, i tillegg til hvordan undervisningen kan tilrettelegges for å skape en større forståelse. Kartlegging av ulike misoppfatninger vil også bli vektlagt.

Innenfor Resonnering og argumentasjon vil det jobbes med å analysere hva som er gyldige argumenter for at en matematisk påstand eller regnestrategi skal være riktig. Det blir lagt vekt på utforming av hypoteser og undersøkelser av disse.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

 • kunnskap om hvordan vurdering i matematikkundervisningen påvirker læring i faget.
 • Kunnskap om hvordan arbeidet med tall gir et grunnlag for elevenes abstraksjons - og generaliseringsprosesser.
 • Kunnskap om hvordan tilrettelegge for algebraisk tenkning i arbeidet med matematikk.
 • kunnskaper om å legge til rette for elevers læring av algebra og funksjoner
 • inngående kunnskap om rollen ulike representasjoner har for utviklingen av algebraisk forståelse
 • kunnskap om hvordan undervisningen kan utvikle elevers evner til å argumentere og resonnere om matematiske påstander.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller emnets matematikkfaglig temaer relevant for trinn 5.-10.
 • bidra i lokalt læreplanarbeid
 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter.
 • arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker
 • vurdere og reflektere over egen praksis og bruke dette til å planlegge videre undervisning
 • gjennomføre vurdering i tråd med prinsippene for vurdering for læring
 • vurdere gyldigheten av elevers argumentasjoner i matematikk
 • formidle spesialkunnskap innenfor algebra og funksjoner

Kompetanse:

Studenten skal ha kompetanse i å:

 • delta og bidra til lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.
 • bruke den sin matematiske kunnskap til å vurdere hva som er matematisk holdbart og ikke i samtale med elever, i diskusjoner i klasserommet og i vurdering av lærebøker, da spesielt innenfor algebra.
 • bruke sin matematiske kunnskap til å vurdere hva som er sentralt og mindre sentralt i et pensum, og prioritere og tilpasse undervisningen ut fra dette
 • forebygge misoppfatninger i algebra og funksjoner
 • bruke kunnskapen sin om elevenes tenkning i algebra til å tilpasse undervisningen til den enkelte eleven, og til å ta tak i kjente problem og misoppfatninger
 • bruke sin kunnskap om undervisning i matematikk til å legge opp til en fornuftig rekkefølge og progresjon, og være i stand til å lage matematisk holdbare eksempler og konkretiseringer
 • bruke kunnskapen sin om læreplaner til å vurdere lærebøker og egen undervisning


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, samisk

Undervisning

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte studie av pensumlitteratur og introduksjonsvideoer, besvarelse av arbeidskrav, diskusjoner i kollokviegrupper på videomøter, digitale tester og praksisoppdrag. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner i videomøtene og nettforum.

Opplegget vil bli tilpasset til studentenes behov og hvilket trinn de arbeider på i skolen. Ved oppstart vil det være mulig å velge tilholdssted 1.- 7 eller 5.- 10. Både pensum, tema, undervisnings- og praksisoppgaver vil bli knyttet til dette aktuelle valget. Dette omfatter også sammensetning i kollokviegruppene.


Eksamen

For å få ta eksamen må følgende arbeidskrav være bestått:

 • 3 mindre arbeidskrav
 • 2 større arbeidskrav
 • 3 quizer
 • Minimum 80 % deltakelse i kollokviegruppens videomøter

Mindre arbeidskrav består av ulike typer arbeid som skal innleveres, som tekster til hverandrevurdering, innlegg i diskusjoner eller quizer.

I de større arbeidskrav arbeidskravene skal studentene vise tilegnet kunnskap gjennom kurset. Dette er tekstinnleveringer som innleveres for veiledning.

Eksamen:

 • Individuell hjemmeeksamen på 2500 - 3000 ord

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (AF), der F regnes som stryk.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6083