vår 2022
IDR-1512 Idretter 1 - 20 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

1. des

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Studiepoengreduksjon

IDR-1212 Idretter 1 20 stp
IDR-1321 Idretter 1 20 stp

Innhold

Innhold - emnet vil inneholde et utvalg av ballidretter og langrenn/vinteraktiviteter 

Langrenn/vinteraktiviteter 

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling i langrenn 
 • Ulike øvelser, metoder, organisering og formidlingsmodeller for innøving og utvikling av ferdigheter i langrenn og skileik 
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø  
 • Smøring og preparering av ski  
 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning i langrenn/vinteraktiviteter  
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget  
 • Rammefaktorer for leik på ski.  

  

Ballspill  

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep  
 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling 
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet  


Hva lærer du

Kunnskap  

 • Forstå utvalgte idretters egenart  
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte idrettsaktivitetene.   
 • Tilpasse utvalgte idrettsaktiviteter til ulike alders- og prestasjonsnivå  

    

Ferdigheter  

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter   
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå   
 • Utvikle egne ferdigheter i idrettsaktivitetene som inngår i emnet  

  

Generell kompetanse  

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett.
 • Tilpasse ulike treningsformer og metoder for læring og utvikling i ulike idretter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Store deler av undervisningen vil skje på digital plattform. I tillegg vil det være obligatoriske samlinger med fysisk aktivitet i Alta. På samlingene vil aktiviteten forgå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene. Undervisningen tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, der hovedvekten ligger på å kunne formidle idrettsaktiviteter, dvs. utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. 

Eksamen

Arbeidskrav   

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse på alle fysiske samlinger i Alta 

Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene for å kunne framstille seg til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til.  

 

Studentinstruksjon 

 •   Hver student skal gruppevis planlegge og gjennomføre minimum et praktisk metodiske opplegg for en annen gruppe. 

 

Nettbaserte oppgaver (individuelle arbeidskrav)  

 •    Delta aktivt på, og levere obligatoriske oppgaver innen tidsfrist i digital plattform

 

Individuelle arbeidskrav  

 • Mellom samlingene skal studenten individuelt jobbe med en valgt idrett etter gitte retningslinjer  
 • Studenten skal vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter i idrettene som inngår i emnet

  

Eksamen og vurdering   

Muntlig eksamen (100%) med utgangspunkt i en gitt oppgave i forkant av eksamen 

Det gis en karakter etter karakterskalaen A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen  

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1512