høst 2021
TYS-6011 Tysk for 5-10. trinn, nivå 1 - 15 stp

Sist endret: 06.05.2021

Søknadsfrist

01.03 på http://udir.no/videreutdanning

Eventuelle restplasser utlyses via http://uit.no/ilp/evu i april/mai.


Emnetype

Emnet kan ikke tas av enkeltemnestudenter. Emnet skal helst kombineres med emnet TYS-6012 (TYSK 2, TYSK for 5-10. trinn, del 2 (nivå 1)) (UDIR-KURS).

Emnet inngår i UDIRs etter-og videreutdanningssatsningen for fremmedspråk og er kurs 1 (av 2).


Opptakskrav

 • Fullført lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å undervise i 5.-10. trinn.
 • Deltakerne må være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 5.-10. trinn, som tillater at deltakeren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.
 • Det anbefales også at du har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk, tysk nivå I eller II (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole eller har bodd i en lengre periode i et tyskspråklig land.

Innhold

 • Innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper (morfologi: verb- og substantivbøyning; syntaks: enkel kasussyntaks; fonetikk)
 • Innføring i tysk (ungdoms-)litteratur med særlig vekt på bruk i skoleundervisningen
 • Innføring i tredjespråkdidaktikk I: språklæring og språkformidling med særlig fokus på tredjespråk (2.fremmedspråk) og skolenes fagplaner for fremmedspråk (trinn 5-10)
 • Å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner I: lesing og skriving av kortere brukstekster; lytteforståelse; muntlig språkbruk
 • Kritisk bruk av tyskspråklige kilder ved innhenting av aktuell informasjon og fordypning i spesialemner
 • Bruk av digitale verktøy i tyskundervisningen

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal ha tilegnet seg gode basiskunnskaper i tysk fonetikk og tysk formlære og syntaks:
  • De skal ha gode praktiske kunnskaper i tysk fonetikk slik at de kan veilede og korrigere egen og andres tyske uttale.
  • De skal ha grunnleggende morfologi-kunnskaper med tanke på substantiv- og verbbøyningen slik at de selv kan produsere enklere skriftlige og muntlige tekster på tysk og kan veilede elever i deres innlæring på feltet.
  • De skal ha grunnleggende syntaks-kunnskaper med tanke på enkle tyske setninger for å kunne produsere gode og språklig korrekte setninger for bruk i undervisningen og for å kunne veilede elevenes innlæring på feltet.
 • De skal ha fått en grunnleggende forståelse for læreplanene i faget. Dette innebærer både analyse av og arbeid med den nye læreplanen og Fagfornyelsen generelt.
 • De skal dessuten ha fått grunnleggende kunnskaper om språklæring og språkformidling med særlig fokus på 2. fremmedspråk.

Ferdigheter:

 • Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende praktiske språkferdigheter.
 • De skal kunne anvende sine grammatiske kunnskaper i praksis, dvs. ved muntlig og skriftlig produksjon og ved resepsjon av kortere tyskspråklige brukstekster.
 • De skal ha blitt fortrolige med bruken av leksikalske og grammatiske oppslagsverk.
 • De skal kritisk kunne vurdere bruken av digitale verktøy i tyskundervisningen.
 • De skal kunne arbeide selvstendig med omsettingen av skolenes gjeldende læreplaner i egen undervisning.
 • De skal kunne veilede elever i deres språklæringsprosess. Det innebærer bl.a. at de skal kunne vurdere elevenes læringsutbytte og kunne bruke vurderingen som redskap for veiledningen av elevenes videre læringsprosess.
 • De skal kunne vurdere kritisk bruken av læremateriell, læringsmåter og medier i egen undervisning.
 • De skal kunne ta i bruk egnede læremidler, nye læringsmåter og nye medier på en adekvat måte i egen undervisning.

Kompetanse:

Det språklige kompetansenivået vil tilsvare nivå A2/B1 i henhold til GER (den felleseuropeiske referanserammen for språk).

Kurset gir en grunnleggende kompetanse i faget tysk. Sammen med kurset TYSK 2 vil kurset TYSK 1 utgjøre et første trinn på veien til kompetansen som trengs for å kunne undervise i faget tysk på barne- og ungdomsskolen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk.

Undervisning

Undervisningen gis som et rent nettkurs. Det tas utgangspunkt i en digital læringsplattform. Kurset deles inn i 5 moduler (modul 1-5) som det arbeides med i kronologisk rekkefølge. Modulene er delt inn i ulike arbeidsområder som det jobbes med parallelt.

Modulene inneholder muntlige og skriftlige tekster som presenterer det faglige innholdet (se ovenfor). Til disse knyttes det både individuelle og gruppeoppgaver som skal bidra til læring og refleksjon. Det kreves både muntlige og skriftlige studentaktiviteter (individuelle og i grupper). Alle studentaktivitetene er knyttet tett opp til studentenes framtidige arbeid som tysklærer.

Studentene arbeider både individuelt og i faste arbeidsgrupper på nett (via plattformen). Innenfor hver modul blir det gjennomført obligatoriske synkrone nettseminarer (webinarer) som fastsettes og styres av faglærer. Dessuten legges det opp til nettbaserte møter som studentene selv har ansvar for.


Eksamen

Hver av modulene 1-4 avsluttes med (mindre) oppgaver innenfor de enkelte arbeidsområdene. Noen av disse er individuelle, andre er gruppeoppgaver.

Det gis 3 obligatoriske arbeidskrav. Disse kombinerer studentenes egen språklæring med didaktisk rettede problemstillinger og er i tillegg knyttet tett opp til studentenes fremtidige arbeid som tysklærer.

Vurderingsuttrykket for arbeidskravene er godkjent/ikke godkjent.  

Eksamen:
Modul 5 er eksamensmodulen. Studentene arbeider selvstendig med en større oppgave som inneholder ulike deloppgaver knyttet til kursets ulike arbeidsområder og læringsmål. Ved hver oppgavedel vil det være oppgitt om deloppgaven skal løses muntlig, skriftlig eller som en kombinasjon av begge deler, samt om deloppgaven skal løses individuelt eller i grupper.

Det gis én samlet karakter for hele oppgaven /eksamensmodulen.

Eksamen består av disse fire del-oppgavene:

 • Skriftlig oppgave knyttet til A5 KJL-Literatur

Studentene velger ut 2-3 KJL-tekster som de anser som egnet for språkundervisning og begrunner utvalget på tysk eller norsk.

 • Didaktisk eksamen knyttet til C5 Feste und Bräuche in den deutschsprachigen Ländern

Studentene produserer et multimedialt bidrag på tysk som vil kunne brukes i undervisning.

 • Didaktisk eksamen knyttet til D5 KJL-Literatur im Unterricht

Det planlegges og gjennomføres et egenvalgt undervisningsopplegg innenfor tematikken. Det leveres en skriftlig prosjektrapport på tysk eller norsk som presenterer planleggingen og gjennomføringen og inkluderer egenrefleksjon. Dessuten presenteres prosjektet på tysk under D5-EX-webinaret. Presentasjonen, med spørsmål fra eksamenskommisjonen, skal vare 15-20 minutter.

 • Muntlig didaktisk eksamen knyttet til F5 Aktuelles

Studentene finner fram til en aktuell nyhet fra tyskspråklige nyhetsmedier. Nyheten og en skisse over mulige undervisningsopplegg presenteres på tysk under F5-EX-webinaret. Presentasjonen, med spørsmål fra eksamenskommisjonen, skal vare 15-20 minutter.

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Hver eksamensdel teller 25%. Det gis en samlet karakter for emnet. Ved karakteren F/ikke bestått på en deleksamen, må denne delen tas på nytt.

En mer utførlig beskrivelse av eksamensoppgavene legges ut på læringsplattformen.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: TYS-6011