høst 2021
BVE-3032 Barn i risiko - 15 stp

Sist endret: 03.12.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet utgjør et av de valgfrie emnene for studenter som følger studiet master i barnevern.

Emnet kan tas som et enkeltemne.


Opptakskrav

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå

Opptakskrav: jf opptakskrav til master i barnevernhttps://uit.no/utdanning/program/325361/barnevern_-_master

https://uit.no/utdanning/program/325361/barnevern_-_master

 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet. 


Innhold

Emnet gir en innføring i forståelser av risiko i barnevernfeltet. Det legges vekt på ulike teorier om risiko som fenomen og hvordan risiko kommer til uttrykk i barnevernets praksis. Det legges særlig vekt på hvordan klasse, etnisitet, kultur og kjønn har betydning for grunnleggende forståelser, kategoriseringer og handlinger i forhold til barn i risiko.

Emnet vil gi innsikt i metoder for kartlegging og håndtering av risiko som anvendes nasjonalt og internasjonalt i arbeid med barn, unge og familier. Emnet vil gjøre studentene i stand til å analysere og vurdere styrker og svakheter ved de forskjellige metodene. Et sentralt mål er økt kompetanse om risiko i teori og praksis i arbeid med barn, unge og familier.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha:

Kunnskaper om:

 • ulike teoretiske perspektiver på risiko i velferdsstaten
 • risikoforståelser som anvendes i barnevernfeltet
 • tilnærminger i arbeid med barn, unge og familier i risiko
 • risiko som et sosiokulturelt fenomen

 

Ferdigheter:

 • kan vurdere ulike kartleggingsverktøy og modeller som brukes nasjonalt og internasjonalt i barnevernfeltet
 • kan utøve forsvarlig skjønn i vurderinger av barn og familier i risiko
 • kan reflektere over egne verdier og kunnskapsgrunnlag i profesjonsutøvelsen

 

Generell kompetanse:

 • reflektere over institusjonelle og sosiokulturelle rammer som innvirker på risikoforståelser i barnevernfaglig arbeid
 • drøfte sammenhenger mellom kunnskapsformer, verdier og politikk i barnevernfeltet
 • reflektere over egne forforståelser av barndom og foreldreskap, og hvordan disse kan innvirke på praksis i barnevernfeltet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer


Eksamen

Arbeidskrav: 

a) Iindividuelt skriftlig arbeidskrav.

Vurderingsuttrykket for arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent og arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

b) I tillegg kreves det obligatorisk tilstedeværelse på minimum 80 % av all undervisning i emnet.

Studenten må selv godtgjøre at han/hun har vært til stede minimum 80 % av tiden for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

 

Eksamen: 

Individuell muntlig eksamen basert på godkjent arbeidskrav. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BVE-3032