høst 2021
BVE-3033 Organisasjon og ledelse - 15 stp

Sist endret: 03.12.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet utgjør et av de valgfrie emnene for studenter som følger studiet master i barnevern.

Emnet kan tas som et enkeltemne.


Opptakskrav

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå

Opptakskrav: jf opptakskravet til master i barnvernhttps://uit.no/utdanning/program/325361/barnevern_-_master

https://uit.no/utdanning/program/325361/barnevern_-_master

 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet. 


Innhold

Emnet skal utvikle lederkompetanse med hovedfokus på rollen som leder av kommunal barneverntjeneste, en mellomlederposisjon med ansvar for å sikre en faglig forsvarlig tjeneste. Emnet fokuserer på juridiske, økonomiske og organisatoriske rammebetingelser for ledelse av tjenesten.

 

Tre hovedperspektiver legges til grunn: Systemnivå med fokus på organisasjonsteoretiske perspektiver, gruppenivå med fokus på teamarbeid, arbeidsmiljø, stress, vold og konflikthandtering og individnivå med fokus på ressursforvaltning, kompetanse og personalutvikling.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha:

Kunnskaper om:

 • organisasjonsteori og organisasjonsutvikling
 • særskilte utfordringer knyttet til mellomlederposisjon med ansvar for fagutvikling
 • internkontroll, fagevaluering og fagutvikling der samarbeid med brukere står sentralt (brukerråd, brukerundersøkelser)
 • grupper og teambygging

Ferdigheter:

 • kan planlegge og gjennomføre evaluering og strategisk utvikling av barneverntjenesten som del av det kommunale velferdssystemet
 • kan rapportere og kommunisere med politisk og administrativ ledelse i kommunen samt forholde seg til media
 • kan ivareta tjenestens arbeidsmiljø og de enkelte ansattes behov for faglig utvikling gjennom opplæring og veiledning
 • kan etablere og vedlikeholde arbeidsgrupper/team (internt og tverretatlig)

Generell kompetanse

 • kan identifisere egne verdier og reflektere over hvordan disse kan påvirke rollen som leder av barneverntjenesten
 • kan reflektere over og drøfte barnevernstjenestens posisjon og ulike roller i velferdssystemet
 • kan reflektere over lovgivers krav til faglig forsvarlighet i barneverntjenesten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer


Eksamen

Arbeidskrav: 

a) Ett skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i gruppe, knyttet til fagutvikling av barneverntjenesten.

Vurderingsuttrykket for arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent og arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

b) I tillegg kreves det obligatorisk tilstedeværelse på minimum 80 % av all undervisning i emnet.

Studenten må selv godtgjøre at han/hun har vært til stede minimum 80 % av tiden for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen:

Individuell muntlig eksamen basert på godkjent arbeidskrav. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BVE-3033