høst 2021
HEL-6103 Krisekommunikasjon og ledelse ved alvorlige hendelser - 15 stp

Sist endret: 03.12.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- omsorg- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi.

Andre relevante yrkesgrupper, innen arbeid med mennesker, som for eksempel PPT, skole, politi, prester og andre, vil også kunne tas opp på studiet. 


Innhold

Studiet er et samarbeid mellom UiT og Klinikk for krisepsykologi i Bergen

Emnet gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet krisekommunikasjon.

 • Krisekommunikasjon og mediehåndtering
 • Personalledelse ved alvorlige hendelser
 • Møte med berørte og etterlatte ved alvorlige hendelser (Psykososial kriseteam og beredskap)

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta virksomhetens krisehåndtering, og gir kompetanse til å mestre media, ansatte og berørte når alvorlige hendelser og kriser oppstår.


Hva lærer du

Etter fullført studie har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om krisehåndtering ved alvorlige hendelser.
 • Har avansert kunnskap om personalledelse ved alvorlige hendelser.
 • Har inngående kunnskap om kommunikasjon med berørte og etterlatte ved alvorlige hendelser og kriser.

Ferdigheter:

 • Kan systematisere og analysere en krisesituasjon som påvirker arbeidssituasjon og virksomheten.
 • Kan analysere og evaluere personalledelse etter alvorlige hendelser.
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper om kommunikasjon med berørte og etterlatte ved alvorligere hendelser og kriser. 

 

Generelle kompetanse:

 • Kan analysere relevant forskning og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til krisekommunikasjon.
 • Kan bidra til kompetanseheving i praksisfeltet når det gjelder kunnskap om krisekommunikasjon, særlig personalledelse og arbeid med berørte og etterlatte.
 • Har evne til refleksjon og kritisk tekning rundt ledelse og etablering av tiltak ved alvorlige hendelser og kriser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet strekker seg over ett semester. Det avvikles tre digitale samlinger 2+2+3. Dette inkludere skrivekurs/veiledningsseminar. Studiet er nettbasert, og forelesningene blir gjennomføret som direkte streaming.

Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og felles refleksjon/dialog. Det må påregnes selvstendig arbeid mellom samlingene. 


Eksamen

Emnet har 2 arbeidskrav bestående av en skriftlig innlevering (mellom andre og tredje samling), samt deltakelse ved minimum 80 % av undervisningsdagene. Arbeidskravene må være godkjent for å få avvikle eksamen.

Eksamen arrangeres som hjemmeeksamen ( 3500 ord ). Det gis undervisning og veiledning på eksamensarbeidet i form av digitalt veiledningsseminar ved oppstart av eksamen.

Bedømmelsen skal gi vurdering av anvendt teori, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne.

Vurderingsuttrykk angis som bestått/ikke bestått.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: HEL-6103