høst 2021
HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen - 10 stp

Sist endret: 14.05.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er nettbasert og valgfritt i bachelorstudiet i historie og i lektorutdanninga 8-13 studieretning historie. Det kan også tas som enkeltemne, og passer som støtteemne til flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner, slik som statsvitenskap og sosiologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199.


Innhold

Emnet gir en allmenn innføring i temaet Norge under andre verdenskrig, men gir også innsikt i andre verdenskrig på Nordkalotten. Det blir særlig lagt vekt på seks hovedtema:

 • Stormaktspolitisk bakgrunn og rammer
 • Militære og politiske strategier
 • Krigsøkonomi
 • Fanger, forfølgelse og flukt
 • Infrastrukturbygging
 • Frigjøringen i et norsk og internasjonalt perspektiv


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal:

 • ha kjennskap til stormaktspolitiske posisjoner knyttet til Norge 1936-1940, og kunne sette «Operation Weserübung» i perspektiv
 • kjenne til betydningen av «Operation Barbarossa» for Norge, og kunne beskrive hovedtrekkene ved krigføringen på Nordfronten
 • kjenne til organiseringen av det tyske og norske okkupasjonsregimet, og den omlegging av økonomi og infrastruktur som fant sted under okkupasjonen
 • ha oversikt over kategorier av fanger, årsaker til forfølgelse folkeforflytninger, tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms, samt kjennskap til flyktningetrafikken
 • kjenne til norske og allierte myndigheters krigspolitikk overfor det okkuperte Norge
 • kunne sette den allierte frigjøringen av Norge i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • ha innsikt i og kunne beskrive sentrale sider ved Norges posisjon under andre verdenskrig og ved okkupasjonen
 • kunne identifisere og analysere enkelte faglige posisjoner knyttet til de hovedtemaene som emnet tar opp, og drøfte disse i skriftlig form
 • kunne skrive et faghistorisk arbeid som formidler og drøfter utvalgt faglitteratur om Norge under andre verdenskrig, herunder okkupasjonsregimet


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Eksamensspråk: Norsk (engelsk etter søknad).


Undervisning

Undervisningen er delt i seks hovedtema. Hvert hovedtema er delt inn i to bolker, slik at kurset til sammen består av 12 bolker eller steg. Det gis videobasert undervisning til hver bolk, normalt en til tre videoer av varierende lengde. Forelesningene er tilgjengelige gjennom UiTs nettbaserte læringsplattform Canvas.

Til hvert hovedtema blir det lagt ut øvingsoppgaver, tekster og nettlenker som er relevant for forelesninger, oppgaveskriving og fordypning. Arbeidskrav vil bli kommentert av faglærer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne ta eksamen skal studenten ha følgende godkjente arbeidskrav: To skriftlige arbeider, hver på ca. en og en halv side, samt godkjent gjennomføring av minst to andre typer øvingsoppgaver (f. eks. Multiple Choice-oppgaver).

Eksamen:

En skriftlig oppgave på om lag 6 sider (ca. 2500 ord, linjeavstand 1,5), som leveres mot slutten av semesteret. Skrivefrist: 1 uke. (Studentene får tilbud om kollektiv veiledning ved utlevering av oppgaven.)

Besvarelsen blir evaluert etter karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-1025