høst 2021
SAM-3117 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk - 10 stp

Sist endret: 04.05.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i samisk litteratur og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til master i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning med 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C (2,5) eller bedre.

Nordsamisk som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en bred innføring i moderne samisk lyrikk med vekt på både sentrale forfatterskap og på nye stemmer som har markert seg de siste årene. Emnet oppdateres jevnlig. I den teoretiske delen vil fokus være på hvilke lyriske former som er framtredende, og hvilken relasjon disse har til den poetiske tradisjonen i samisk litteratur. I den grad tiden tillater det, vil den samiske lyrikken leses i et komparativt perspektiv til deler av annen urfolksdiktning. Den praktiske delen innebærer i første rekke å analysere ulike poetiske uttrykk, og tolke forfatterskap i forhold til både kulturell og historisk kontekst. Sentrale forfattere vil være Nils-Aslak Valkeapää, Rauni Magga Lukkari, Paulus Utsi, Inger-Mari Aikio-Arianaick m.fl.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Du har:

 • bred kunnskap om moderne samisk lyrikk
 • inngående kunnskap om sentrale samiske forfatterskap
 • kjennskap til tematikk og uttrykksformer innen moderne samisk poesi, og til en viss grad kunne relatere den til annen urfolkslitteratur
 • oversikt over sentrale samiske forfatterskap  

Ferdigheter

Du kan:

 • presentere, drøfte og analysere lyriske tekster
 • foreta egne tolkninger av lyriske tekster, og gjennomføre egne komparative studier innen emnet
 • formidle kunnskap og problemstillinger om moderne samisk diktning
 • gi oversiktspresentasjoner av innhold og tematikk i samisk lyrikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk, mens en del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk og engelsk.

Eksamensspråk: samisk


Undervisning

Emnet består av forelesninger og gruppeaktiviteter i forbindelse med praktisk tolkningsarbeid, samt veiledning i forbindelse med hjemmeoppgave, enten som kollektiv veiledning i samband med oppgaven eller individuell veiledning dersom det gis separate oppgaver til hver enkelt student. Undervisning som er gitt i løpet av semesteret, inngår som del i det kunnskapsgrunnlaget studenter kan prøves i til eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse i gruppediskusjoner, samt frammøte på forelesningene da undervisningen langt på vei vil utgjøre pensum i faget pga. lite lærebøker innen emnet. Studentene oppfordres til egenaktivitet for eksempel ved å etablere kollokviegrupper.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 •  en hjemmeoppgave over en uke, som blir diskutert i plenum

Vurderingform

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave på omtrent 10-12 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamensspråk: samisk

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3117