høst 2021
SPA-3011 Spansk sosiolingvistikk og dialektologi - 10 stp

Sist endret: 13.04.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er del av masterprogrammet spansk og latinamerikanske studier og valgfritt emne på lektorutdanning trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til masterprogrammet i spansk og latinamerikanske studier.


Opptakskrav

Bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i spansk, med 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 stp.). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige varieteter av spansk språk med særlig fokus på dialekter og sosiolekter. Emnet består av fire deler:

 • en innføring i dialektologisk og sosiolingvistisk teori og metode;
 • en beskrivelse av de viktigste dialektologiske varietetene og de grunnleggende sosiolingvistiske forskjellene i den spansktalende verden;
 • en oversikt over prinsipper som forklarer dialektologisk og sosiolingvistisk variasjon;
 • en oversikt over generelle prinsipper for språkpolitikk som anvendes i tospråklige områder i den spansktalende verden.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilstrekkelig kunnskap om følgende: faktorer som påvirker den grammatiske variasjonen, de ulike dialektale områder i den spansktalende verden, den fonologiske og morfologiske variasjonene, den syntaktiske variasjonen (bruken av pronomen, tidsformer, modus, genus og ordstilling), kjønn-, alder- og klasseforskjeller i språkbruk, stylistiske variasjoner i spansk, språkkontakt, to- og flerspråklighet, språkpolitikk i den spansktalende verden
 • dyp og bred kunnskap om forholdene mellom samfunnet og grammatikken i den spansktalende verden
 • ha verktøyene som er nødvendige for å sette i gang og gjennomføre egne analyser om den grammatiske variasjonen

Ferdigheter

Studenten:

 • kan identifisere, beskrive og analysere forskjellene mellom standard spansk og de ulike variantene i Amerika og Europa, med hovedvekt i voseo, bruken av tidsformene, morfologi, uttale
 • er kjent med metodologien som brukes i sosiolingvistiske analyser, med innflytelse av sosiale aspekter på grammatikken


Undervisnings- og eksamensspråk

Spansk

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og praktiske oppgaver knyttet til forelesningene. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En individuell skriftlig hjemmeoppgave på ca. 8 sider om ett av temaene som blir diskutert i løpet av kurset. Datoen kunngjøres i begynnelsen av semesteret på Canvas.

Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • 1 uke hjemmeeksamen på ca. 8 sider.

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-3011