høst 2021
SPA-3111 Latinamerikansk litteratur: romaner - 10 stp

Sist endret: 13.04.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er del av masterprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier.


Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i spansk, med 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 stp.). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet tar for seg den viktigste og mest innflytelsesrike litterære sjangeren i latinamerikansk litteratur i det 20. århundret: romanen. Historiske, sosiale og kulturelle aspekter relatert til tekstene vil bli analysert, som for eksempel, etnosentrisme, marginalisering og vold mht. indigenista-romanen; de multikulturelle elementene til stede i den magiske realismen; byen og moderniteten i den urbane romanen, osv. Samtidig vil vi også studere de litterære mekanismene og teknikkene som forfattere av denne typen romaner benytter. Fokus vil være på en av de litterære periodene fra det 20. århundret (regional-romanen, magisk realisme, el Boom, osv.), i en av dens ulike tematiske manifestasjoner (sivilisasjon-barbari, realistisk, indigenista, avantgardistisk, fantastisk, eksperimentell, total, osv.), eller eventuelt konsentrert om ett forfatterskap.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om en av de viktigste og mest innflytelsesrike litterære sjangrene i latinamerikansk litteratur i det 20. århundret: romanen
 • utdypende kunnskap om sentrale problemstillinger i det latinamerikanske samfunnet og forståelse for hvordan disse kommer til uttrykk i romansjangeren

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i moderne latinamerikansk litteraturhistorie
 • anvende relevante analyseverktøy for å analysere romaner

Kompetanse

Studenten har:

 • utviklet sin språklige kompetanse særlig med hensyn til å tolke ulike spanske romaner


Undervisnings- og eksamensspråk

Spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar og undervises i bolker på oppsatte datoer. Det forventes oppmøte til forelesningene og at studentene jobber aktivt på egenhånd med tekstlesing. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse for hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon.
 • To, korte skriftlige oppgaver i tilknytning til obligatorisk veiledning.

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent av faglærer.

Eksamen består av:

 • En semesteroppgave (10-12 sider): Studentene arbeider med semesteroppgaven i løpet av semesteret og leverer den inn til fastsatt dato etter undervisningens slutt. Tema velges i samråd med lærer. Semesteroppgaven må skrives på spansk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-3111