høst 2020
VID-6014 HMS - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

Generell studiekompetanse. Søknad om opptak registreres her: EVU-web

Søknadsfrist: 28. september


Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter med generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse, link: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005

Målgruppen er ansatte i ulike næringer som ønsker formalisering av kompetanse.


Innhold

Videreutdanningen gir faglig fordypning i Helse, miljø og sikkerhet med vekt på HMS som praktisk metode. Grunnforståelse for forbedringsarbeid, brannforebygging, kvalitetssystemer og psykososialt arbeidsmiljø.

Formålet er å gi studenter kunnskap og grunnforståelse for kvalitets-forbedringsarbeid, og om de spesielle hensyn som må tas ved HMS-arbeid generelt i ulike næringer.

Forholdet knyttet til HMS-arbeid endrer seg konstant i tråd med kompleksiteten i arbeidslivet og behovet for å redusere ulykker og risiko.er stor. Kurset skal bidra til økt kompetanse om helse, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko. Kurset tilstreber en forståelsen av at HMS-arbeid er teori, metode og praksis.

Oppbygging av kurset;

 • Generell del - HMS teori
 • Spesiell del - HMS, lover og regler samt forskrifter

Operativ del - egen arbeidssituasjon og digitale verktøy


Hva lærer du

Ved fullført emne vil studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten …

 • har kunnskap om lover og regler som gjelder for HMS, og de spesielle forhold som påvirker sikkerheten og kvaliteten i sikkerhetsarbeidet.
 • har kunnskap om ytre faktorer som påvirker mennesker som arbeider i ulike næringer, menneskelige faktorer i HMS arbeid.
 • forstår hvilke forholdsregler som må tas ved tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø.
 • har kjennskap til risikovurdering.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan utføre sitt arbeid i tråd med god HMS-praksis.
 • kan vurdere den menneskelige faktor i praktisering av HMS-arbeidet.
 • beherske relevante faglige verktøy og bruk av praktisk rettede kvalitetshåndbøker.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • har forståelse for de spesielle hensyn som må tas for en kvalitetsmessig og sikker arbeidshverdag i ulike næringer.
 • forstår kompleksiteten som knytter seg til HMS-systemet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsform vil være en kombinasjon av digitale forelesninger (ca. 24 timer) og digitale samlinger (ca. 10 timer).

Undervisningen vil bestå av både teori og praktisk øvelse innen HMS-feltet.


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen, individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.  Gruppen vurderes samlet.

Eksamen utgjør en vesentlig del av studiet. Eksamensformen skal stimulere til bred bruk av fagstoff, selvstendige vurderinger, refleksjoner og drøftinger og den praktiske øvingen som er gitt.

Frist for innlevering av hjemmeeksamen er satt til fire uker etter at eksamen er åpnet. Det gis veiledning i eksamensperioden.

Bokstavkarakter fra A til E, F - stryk.

Det kan i særskilte tilfeller gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager, basert på skriftlig begrunnet søknad. Ved akutt sykdom, dokumentert med legeerklæring, gis det rett til utsatt eksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen som vil bli arrangert i påfølgende semester. 

Obligatoriske arbeidskrav: Det forutsettes minimum 80 % deltakelse på digitale samlinger, samt et refleksjonsnotat som omhandler vernerunde i egen virksomhet, for å kunne framstille seg til eksamen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VID-6014
 • Undersider