vår 2021
SPA-3015 Spansk syntaks og pragmatikk - 10 stp

Sist endret: 22.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne dersom studenten tilfredsstiller opptakskravet for mastergrad i språk eller litteratur, studieretning spansk. Emnet er en del av mastergradsprogrammet i spansk og latinamerikanske studier.

Emnet kan tas som valgemne av studenter som er tatt opp til  mastergradsprogram i spansk litteratur og lektorutdanning trinn 8 - 13, studieretning spansk  (jf progresjonskrav).


Opptakskrav

Bachelor i spansk og latinamerikanskestudier eller tilsvarende gradsutdanning, med 80 studiepoengs fordypning i spansk, hvorav 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå.
I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i emnene i spansk. Søkere med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i spansk.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet tar for seg utvalgte avanserte temaer i spansk syntaks og dens forbindelse med pragmatikk, som for eksempel, ordstilling og diskursive funksjoner, tempus, modus, aspekt, bruken av se, leddsetninger, osv. Emnet gir også en innsikt i samspillet mellom grammatikk og diskursive aspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studentene har:

 • dypere innsikt i sentrale temaer i spansk syntaks og pragmatikk
 • kjennskap til forskjellige problemstillinger knyttet til syntaktisk og pragmatisk analyse, særlig de som er tilknyttet:  bruken av fortidsformene, modus, modalitet, ordstilling, diskursive markører, bruken av `se` og leddsetninger
 • utdypede kunnskaper i spansk grammatikk og kritiske ferdigheter i grammatikkens analyse

 

Ferdigheter

Studentene kan:

 •  ta i bruk de forskjellige pragmatiske faktorene som påvirker nåtidens spanske grammatikk
 • gjøre greie for de diskursive bakgrunnene for de viktigste konstruksjoner i nåtidens spansk
 • sammenlikne den spanske grammatikken med den norske, og gjennomføre sine egne analyser i syntaks og pragmatikk med bruk av solid metodologi.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er spansk. Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Praktiske øvelser og tekstkommentar står sentralt i emnet og er fast knyttet til teori. Øvelsene og kommentarene er tatt i bruk som forberedelse til eksamen. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med oppgaver som gjennomgås i timene. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Emnet undervises i bolker/samlinger.

I tillegg til samlingene vil studentene være i stadig kommunikasjon med lærer gjennom Canvas/epost, slik at lærer kan rette øvelse m.m. for på denne måten gjennomføre arbeidsplanen som er satt opp for dette emnet.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent. For at studenten skal kunne ta eksamen, må følgende arbeidskrav godkjent:

 • en skriftlig hjemmeoppgave
 • en teoretisk prøve i timen

En detaljert beskrivelse av arbeidskravene og datoene for innlevering kunngjøres i begynnelsen av semesteret på Canvas.

 

Vurderingsform/eksamen:

 • 1 ukes hjemmeeksamen.

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-3015