vår 2021
BED-2148 Regnskapsanalyse og verdsettelse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Regnskapsanalyse, konsernregnskap og verdsettelse.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Studentene skal være god på regnskapsanalyse
 • Analysere og forstå konsernregnskap
 • Beregne kontantstrømmer og analysere kontantstrømoppstillingen
 • Ha forståelse for ulike metoder å verdsette et selskap
 • Ha kunnskaper om avkastningskravet som en alternativkostnad
 • Ha forståelse for hvordan skjønnsmessige regnskapsposter påvirker rapporterte regnskapstall
 • Ha kjennskap til IFRS

 

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne vurdere lønnsomhet, likviditet og soliditet til et selskap
 • Studentene skal kunne analysere regnskap i ulike bransjer
 • Studentene skal kunne analysere og beregne ulike nøkkeltall
 • Kunne estimere et rimelig avkastningskrav
 • Verdsette et selskap basert på diskonterte kontantstrømsmetode
 • Verdsette et selskap basert på multipler
 • Analysere og bruke regnskapsinformasjon for verdsettingsformål

Kompetanse:

 • Studenten skal kunne delta i en faglig diskusjon om hvor godt et selskap drives
 • Studentene skal ha god forståelse av konsernregnskapet
 • Studentene skal ha en basis for å tilegne seg videre kunnskap om fagområdet
 • Studentene skal kunne se sammenhenger i mellom ulike bedriftsøkonomiske fagfelt
 • Reflektere over etiske problemstillinger innenfor fagområdet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Tradisjonelle forelesninger.

Eksamen

Arbeidskrav:

I løpet av emnet skal studenten levere en individuell innleveringsoppgaver som skal løses i Excel og skal godkjennes av faglærer før eksamen kan avlegges. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig skoleeksamen, bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

Eksamen avholdes i Harstad.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2148