vår 2021
BED-2201 Bacheloroppgave - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tas i det siste semesteret av studiet.

Opptakskrav

Obligatoriske forkunnskaper for studenter som tar Bachelorgrad i språk og økonomi:Emnet forutsetter gode forkunnskaper både i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og språkfaget. Du må derfor ha fullført 60 studiepoeng både i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og i det valgte fremmedspråket før du tar dette emnet.

Studiepoengreduksjon

BED-2201F Bacheloroppgave 10 stp

Innhold

Prosjektoppgaven er den avsluttende delen av bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon og bachelorgradutdanningen i ledelse, innovasjon og marked. Oppgaven er en selvstendig problem- og metodeorientert oppgave, som gjennomføres som et prosjekt. Oppgaven bør ta utgangspunkt i en realistisk økonomisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes. Profileringen må vektlegges. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter for bruk i forbindelse med prosjektoppgaven.

Hva lærer du

Studentene skal gjennom prosjektoppgave få trening i å planlegge, gjennomføre og presentere et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studiets fagområder med vekt på profileringsretningen. Oppgaven kan gjennomføres i samarbeid med en bedrift utenfor skolen.

Kunnskapsmål

 • Kunne bruke tverrfaglige kunnskaper fra bedriftsøkonomiske fag til å belyse etproblem innenfor prosjektledelse eller et logistikk- og/eller kvalitetsrelatert problem.

Ferdighetsmål

 • Kunne skrive bacheloroppgave der et sammensatt problem analyseres ved hjelp av teori og empiri og kandidaten konkluderer selvstendig.
 • Kunne formidle faglig informasjon, ideer, problemer og løsninger til både fagfolk og ikke-fagfolk.
 • Kunne samle inn og tolke relevante data og formidle vurderinger som samtidig er basert på refleksjon over sosiale, vitenskapelige og etiske problemstillinger.

Generell kompetanse

 • Vise evne til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • Vise evne til å kunne løse sammensatte problemer ved bruk av tverrfaglige kunnskaper.
 • Vise nødvendige ferdigheter for å kunne fortsette studier på et nivå som krever høyere grad av selvstendighet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning.

Eksamen

Emnet vurderes gjennom: Skriftlig bacheloroppgave (Teller 100 % av sluttkarakteren)

Karakterskala A-E, med F som stryk.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2201