vår 2021
NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880. Spesialemne for internasjonale studenter - 10 stp

Sist endret: 10.10.2020

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er et tilbud til internasjonale studenter (utvekslings- og gjestestudenter) som har norsk eller nordisk språk og litteratur som studiefag ved et utenlandsk universitet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: forkunnskaper i norsk tilsvarende NOR-0100 Norsk språk, litteratur og kultur for internasjonale studenter.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra norrøn litteratur og fram til 1880. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteratur-vitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et anna forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie fra norrøn litteratur og til 1880
 • litteraturteori
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap fra sagatiden og fram til 1880
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk eller andre skandinaviske språk. Pensumlitteraturen er på norsk og/evt. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk, svensk eller dansk.


Undervisning

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene, ca 52 timer. Se timeplan for mer detaljert informasjon om undervisning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • et forberedt muntlig innlegg på ca. 10 minutter
 • en kort, skriftlig litterær analyse

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen over oppgitt tema. Oppgavebesvarelsen skal være på om lag 8-10 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks). Eksamensspråk: Norsk, dansk eller svensk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt. Det blir ikke stilt krav om å kunne bruke både bokmål og nynorsk, og det blir for utenlandske studenter også stilt mindre krav til praktisk språkdyktighet enn for studenter som tar et ordinært emne i nordisk språk eller litteratur.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsutrykk: Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 10 stp
NOR-1110 Nordisk litteraturvitenskap: Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870 10 stp
NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870. Spesialemne for utenlandske studenter. 10 stp
NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1120