vår 2021
NOR-3662 Nordisk litteraturvitenskap: Litteratur og etikk - 10 stp

Sist endret: 22.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt for studenter på mastergradsprogrammet i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk. Emnet kan tas som enkeltemne dersom studenten oppfyller opptakskravet til mastergradsprogrammet i nordisk språk og litteratur.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.

Opptakskrav: Bachelor i nordisk språk og litteratur, eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordisk, med 60 studiepoeng (stp) på 1000-nivå og 20 stp på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i nordiskemnene. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen.


Innhold

Emnet gir en fordypning i forholdet mellom litteratur og etikk. I tillegg til lesning av kanoniserte og omdiskuterte litterære enkeltverk i et etisk og litteraturvitenskapelig perspektiv, omfatter emnet en teori- og metodekomponent hvor etisk teori, teori om forholdet mellom etikk og litteratur og litteraturvitenskapelig teori og metode står sentralt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om etisk teori
 • kunnskap om teori om forholdet litteratur/etikk
 • kunnskap om etisk litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tolke litterære verk i et etisk perspektiv
 • anvende etisk teori og teori om forholdet mellom litteratur og etikk  i tolkningen av litteratur

Kompetanse:

Studenten kan:

 • gjøre rede for etisk teori
 • gjøre rede for teori om forholdet litteratur/etikk
 • anvende etisk teori og teori om forholdet litteratur/etikk i tolkning av litterære verk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisninga vil bli gitt i form forelesning og seminar med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk. Antall timer: ca. 26.  

Våren 2021 er emnet samlingsbasert.

Kvalitetssikring av emnet:  Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • et muntlig innlegg på 10-15 minutter. Emnet kan være tilknyttet en skjønnlitterær eller teoretisk pensumtekst.

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen over oppgitt emne. Eksamensbesvarelsen skal være på om lag 12 sider. Eksamenspråk: Norsk. Valgfri målform, bokmål eller nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Emnet vurderes med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".   Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-3662