vår 2021
SAM-3011 Samisk språkhistorie - 10 stp

Sist endret: 22.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Mastergraden i nordsamisk som morsmål og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til master i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (80 stp) i samisk som morsmål. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en fordypning i språkets utvikling fra uralsk (finsk-ugrisk) urspråk til dagens ulike samiske språk og dialekter samt en fordypende studie av særtrekkene i de samiske språkene og dialektene. I emnet studeres også eldre samiske tekster.

Anbefalte forkunnskaper

SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Nordsamisk dialektologi, SAM-2010 Samisk språkvitenskap: Lule- og sørsamisk språk i komparativt perspektiv, SAM-2011 Samisk språkvitenskap: Samisk språkhistorie

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • god kunnskap om samisk språkhistorie og de viktigste særtrekkene ved de samiske dialektene og språkene
 • kunnskap om eldre samiske tekster

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for de viktigste forskjellene mellom de ulike samiske dialektene/språk, også i et historisk perspektiv
 • lese og tolke samiske tekster
 • gjøre en selvstendig komparativ analyse av ulike samiske tekster  

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 2 obligatoriske skriftlige øvelser
 • 2 muntlige fremføringer av temaer innen fagpensumet

Eksamen:

 • 5-timers skoleeksamen

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3011